Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015 med syftet att stärka och tydliggöra patientens ställning. Vårdanalys utvärdering visar sammantaget inte på någon förbättring sedan patientlagen infördes. Patienternas erfarenheter pekar tvärtom på försämringar inom områden som handlar om tillgänglighet, information och delaktighet.

– Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt. Patienternas möjlighet till delaktighet i beslut som fattas om deras vård har inte stärkts. De stora utmaningar som funnits länge när det gäller till exempel kontinuitet, samordning och bristande information till patienter kvarstår, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.

Vårdanalys identifierar flera förklaringar till resultaten. Vården har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att patientlagen ska få genomslag. Huvudmännen har bara undantagsvis strategier för att möta intentionerna med patientlagen och det saknas en tillräckligt stark kultur inom hälso- och sjukvården som verkar för att stärka patientens ställning. Något som sannolikt påverkar resultaten är också den låga kännedomen om lagen. Även insatserna från nationell nivå har varit otillräckliga. De flesta av bestämmelserna har gällt sedan länge enligt andra lagar och patientlagen i sig är inte tillräckligt tydlig och kraftfull. Patientens rättsliga ställning är därför fortfarande svag. Det saknas även systematisk tillsyn och uppföljning av lagen och återkoppling om hur väl vårdens aktörer presterar i dessa frågor.

– Att stärka patientens ställning och möjligheterna till delaktighet är ett viktigt mål i sig. Men det är också en strategi för att möta utvecklingen med en ökad förekomst av kroniska sjukdomar och ökad ojämlikhet i hälsa. En starkare ställning för patienten är inte en ”kostnad” utan en del av lösningen på vårdens utmaningar, säger Fredrik Lennartsson.

Vårdanalys rekommenderar att regeringen och huvudmännen genomför en samlad strategi för att stärka patientens ställning i vården. Väsentliga delar i strategin är att skapa tydligare ansvar samt ökad tillsyn och uppföljning med öppen redovisning av hur väl vården presterar på patientlagens områden. Patienterna behöver involveras i genomförandet av strategin.

– Det hittillsvarande arbetet duger helt enkelt inte. Det behövs ett mer kraftfullt och samlat arbete från såväl regeringen som landstingen om ambitionerna om en vård med patienten i centrum ska bli verklighet, säger Fredrik Lennartsson.

Rapporten Lag utan genomslag – Utvärdering av patientlagen 2014–2017 finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information, kontakta gärna Vårdanalys:

Therese Östh, presskontakt, 08-690 41 02 therese.osth@vardanalys.se