Antalet barn som placeras i familjehem och i hem för vård eller boende (HVB) har ökat snabbt de senaste åren. En stor del av vården bedrivs av privata utförare. Samtidigt brister möjligheterna till kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling av vården på alla nivåer. Det framkommer i en kartläggning av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Placerade barn är en på många sätt utsatt grupp – de har både sämre hälsa och livsvillkor jämfört med andra barn och större risk för ohälsa och sociala problem i vuxen ålder. Därför är det centralt att vården är trygg och säker, av god kvalitet och utgår från barnets perspektiv. Antalet barn som placeras i familjehem och på HVB har ökat, inte minst i samband med ökningen av antalet ensamkommande asylsökande flyktingbarn. Vårdanalys har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat verksamheter som erbjuder konsulentstöd till familjehem och skillnader mellan privata och offentliga HVB-hem.

– Vår kartläggning visar att många kommuner har använt privata konsulentverksamheter för att de själva har haft svårt att hitta familjehem, berättar Maria Branting, utredare vid Vårdanalys.

Det är viktigt att kommunerna har tillgång till familjehem och att familjehemmen får det stöd de behöver för att kunna ge barnen en god vård. Samtidigt visar kartläggningen att kommunerna ibland har betalat för tjänster som inte varit motiverade utifrån barnets behov eftersom konsulentverksamheterna alltid förmedlar så kallad förstärkt familjehemsvård.

Kartläggningen visar också att en stor del av HVB-hemmen drivs av privata företag som också oftare erbjuder utrednings- och behandlingsinsatser för barn med större behov. Kommunerna driver däremot i större utsträckning HVB-hem i egen regi för att möta ensamkommande barns behov. Möjligheterna att mäta och följa upp HVB-vården är bristfälliga, vilket är särskilt anmärkningsvärt när privata företag anlitas i så stor utsträckning.

– Vi menar att regeringen behöver förbättra förutsättningarna för att utveckla och följa upp den sociala dygnsvården, så att alla barn kan få insatser som är baserade på bästa möjliga kunskap, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef vid Vårdanalys.

Rapporten Hittar vi hem? En kartläggning och analys av den sociala dygnsvården för barn och unga finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information, kontakta gärna Vårdanalys:

Therese Östh Presskontakt 08-690 41 02, therese.osth@vardanalys.se