Den uppföljning som i dag görs av den sociala dygnsvården för barn har stora brister och saknar barnens perspektiv. Vårdanalys har i en studie frågat barn som är eller har varit placerade hur de tycker att den sociala dygnsvården borde fungera. Några viktiga områden de beskriver handlar om bemötande, delaktighet och hjälp och stöd när placeringen ska avslutas. Vårdanalys föreslår nu en nationell struktur för att förbättra uppföljningen.

– Vi rekommenderar en nationell brukarundersökning, för att få bättre kunskap om hur väl vården lever upp till det barnen tycker är viktigt. Kommunerna behöver också förbättra verksamhetssystemen och kompetensen när det gäller uppföljnings- och förbättringsarbete, och regeringen behöver stödja kommunerna i det arbetet, säger Maria Branting, utredare, Vårdanalys.

Vårdanalys har också tagit fram en metod för att ta reda på om det finns omotiverade skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller insatser från socialtjänsten. Metoden har prövats på några kommuners utredningar och visar att det förekommer skillnader, till exempel beviljas pojkar med utländsk bakgrund i mindre grad insatser än andra barn, trots likartade behov. Skillnaden kan förklaras av att samtycke till insatsen inte givits i lika stor utsträckning. Barnen är också sällan delaktiga i samtal om insatser.

– Varför det ser ut så kan vi inte ge svar på, utan behöver utredas vidare. Vi tycker att det här är ett tydligt exempel på värdet av att systematiskt sammanställa och följa upp den information som redan finns ute i kommunerna, säger Peter Nilsson, utredare, Vårdanalys.

– Att följa upp den sociala barn- och ungdomsvården är minst lika viktigt som att följa hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Det finns mycket att lära från andra verksamheter och länder som har kommit längre. Däremot har de 290 kommunerna olika förutsättningar att bedriva det arbetet och behöver stöd från nationell nivå, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Vårdanalys.

Rapporterna Fatta läget. Om systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga och Lika läge för alla? Om omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information: Therese Östh, presskontakt
08-690 41 02, therese.osth@vardanalys.se