Cheferna i kommunal vård och omsorg ansvarar för komplexa verksamheter och covid-19-pandemin har inneburit nya prövningar. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen undersökt förutsättningarna för ledarskap och ledarskapsutveckling inom kommunerna. Vi har bland annat pratat med socialchefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och första linjens chefer inom hemtjänsten.

Vår undersökning visar att det finns stora brister i förutsättningarna att utöva ett gott ledarskap ­– brister som varit kända sedan tidigare men blivit ännu tydligare under covid-19-pandemin.

– Det är svårt att utöva ett gott ledarskap i många av de kommunala verksamheterna. Man arbetar under hård ekonomisk press och slits mellan administrativt arbete, verksamhetsutveckling och kontakten med medarbetare, säger Caroline Vidigsson Schmölzer, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten visar också att förutsättningarna skiljer sig åt mellan manligt respektive kvinnligt dominerade verksamheter. Till exempel har chefer inom hemtjänsten fler underställda medarbetare och sämre tillgång till stödfunktioner jämfört med chefer i tekniska förvaltningar.

De allra flesta kommuner erbjuder ledarskapsutbildningar eller andra liknande insatser. Men för att cheferna ska kunna tillgodogöra sig utbildningar behöver de få bättre organisatoriska förutsättningar. Även samverkan med andra kommuner och regioner behöver stärkas. I dag samverkar enbart en tredjedel av kommunerna med andra kommuner i ledarskaps­utbildningar, och endast en tiondel samverkar med regioner.

Undersökningen visar också att ytterst få av kommunerna samverkar med universitet och högskolor i att ta fram och genomföra ledarskapsutbildningar.

– En samverkan mellan kommuner och lärosäten kan göra ledarskapsutvecklingen mer kunskapsbaserad. Vi rekommenderar därför regeringen att stödja den sortens samarbeten, och även att stödja forskningen om ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten Läget för ledarna. Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.