Nationella hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik kan bidra till en ökad effektivitet och jämlikhet i vården, men det kräver att landstingen tar en aktiv roll i att använda de hälsoekonomiska underlagen. Myndigheten för vårdanalys har utvärderat Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) hälsoekonomiska bedömningar och konstaterar att mindre än hälften av knappt hundra intervjuade landstingsrepresentanter känner till dem.

Svensk hälso- och sjukvård köper medicinteknik för över 20 miljarder kronor per år och medicintekniska metoder har blivit allt mer centrala i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Samtidigt är kunskapen om vilka metoder som ger bäst effekt i förhållande till sin kostnad låg och flertalet landsting saknar resurserna och kompetensen att genomföra egna hälsoekonomiska bedömningar. Det leder till en ojämlik och ineffektiv användning av medicintekniska metoder när besluten fattas enbart på basis av klinisk information och lokala budgetramar. TLV:s nationella hälsoekonomiska bedömningar borde därför vara ett viktigt underlag för landstingens beslut om vilka medicintekniska metoder som ska användas.

Trots detta visar Vårdanalys utvärdering att endast 5 av 96 intervjuade landstingspolitiker, sjukhuschefer, klinikchefer och medicintekniska chefer har använt TLV:s bedömningar i sin verksamhet. Vi kopplar detta till brister i kommunikation från TLV och inom landstingen samt till landstingens begränsade kunskap om hur hälsoekonomiska underlag kan användas i praktiska beslut inom hälso- och sjukvården.

TLV:s kunskapsunderlag är över lag av god kvalitet, men behöver vidareutvecklas i nära samarbete med landstingen, professionerna och patienterna för att bättre motsvara hälso- och sjukvårdens behov. I synnerhet bör urvalet av medicinteknik struktureras ytterligare och involvera landsting och patientorganisationer. Landstingen behöver också bli en mer aktiv mottagare av kunskapsunderlagen och öka sin hälsoekonomiska kompetens.

– Med en gemensam ansträngning från TLV och landstingen för att se till att de hälsoekonomiska kunskapsunderlagen används i hälso- och sjukvården finns det en potential att skapa värde för såväl patienter som skattebetalare, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

Rapporten ”Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik – om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik” finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information, kontakta gärna Vårdanalys:

Therese Östh kommunikationsansvarig 08-690 41 02 therese.osth@vardanalys.se