En hållbar framtida äldreomsorg kräver att både kommuner och landsting redan nu börjar planera hur vården och omsorgen bäst kan anpassas till de äldres behov. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterar i dag ett kunskapsunderlag som lyfter några centrala utgångspunkter för hur en sådan långsiktig strategi bäst kan utformas. Analysen visar på vikten av en planering som utgår både från de äldres behov och från ett brett samhällsekonomiskt perspektiv.

Äldres behov av omsorg blir allt mer olika i takt med en ökad mångfald och att allt fler lever allt längre med kroniska sjukdomar. Därmed ställs större krav på en äldreomsorg som kan anpassas till äldres skilda förutsättningar.

Morgondagens äldre har också skilda önskemål om hur de vill få sina omsorgsbehov tillgodosedda – önskemål som kräver anpassningar jämfört med dagens äldreomsorg. Drygt hälften uppger att de vill flytta till någon form av anpassat mellanboende även vid lättare funktionsnedsättning och måttliga hjälpbehov.

Vårdanalys rapport talar för att en äldreomsorg med en större bredd av omsorgsalternativ, till exempel ett ökat inslag av mellanboenden, inte innebär högre kostnader ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

– Det innebär att vi har utrymme att utgå från vad de äldre själva vill ha för äldreomsorg,säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Äldreomsorgen kan inte heller ses isolerad från den vård och omsorg som ges av andra.Äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och insatser från närstående är kommunicerande kärl vilket innebär att kostnaderna för kommunerna skulle kompenseras av lägre kostnader för landsting och för närståendes insatser.

– En stärkt samverkan mellan kommuner och landsting i planeringen av framtidens äldreomsorg är nödvändig, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Kommuner och landsting behöver också stärka sitt arbete för att upprätthålla äldres funktionsförmåga. Med förebyggande och rehabiliterande åtgärder som minskar eller skjuter upp behovet av äldreomsorg förbättras möjligheterna att klara den framtida demografiska utmaningen betydligt.

Till rapporten: Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg