Nationella riktlinjer bidrar i viss mån till en mer kunskapsbaserad och jämlik vård. Däremot saknas ett brett genomslag för riktlinjerna i vården, och kunskapen når inte ut till patientmötet. Det innebär att långt ifrån alla får en kunskapsbaserad vård och att skillnaderna mellan landstingen alltjämt är betydande. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som gjort en uppföljning av nationella riktlinjer ur ett patientperspektiv.

Vårdanalys uppföljning visar att de nationella riktlinjerna i viss mån bidrar till att vården blir mer kunskapsbaserad, men att det fortfarande är långt ifrån all vård som baseras på bästa tillgängliga kunskap. Riktlinjerna bidrar även till att vården blir mer jämlik men fortfarande finns betydande och omotiverade skillnader mellan landstingen. I sin nuvarande utformning understödjer riktlinjerna inte i tillräcklig utsträckning en patientcentrerad vård. Det saknas robusta strukturer och processer för att ta vidare, implementera och följa upp nationella riktlinjer i vårdens vardag.

– Vår sammanvägda bedömning är att det i första hand behövs en sammanhållen och långsiktig strategi för ett mer välfungerande system för kunskapsstöd, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

Ett kunskapsstöd som ska stärka patienternas möjlighet till delaktighet och inflytande behöver vara relativt heltäckande i sina rekommendationer inom ett område. Det behöver också stödja en samordnad vård genom att täcka in hela vårdprocesser och en behandling som är anpassad efter patientens behov och förutsättningar.

– För att vården ska nå sin strävan mot en mer patientcentrerad vård behövs ett kunskapsstöd som understödjer patientcentrering, säger Fredrik Lennartsson

Att få ett ändamålsenligt system för kunskapsstöd på plats är en utmaning som kommer att involvera många aktörer under lång tid och anknyta till flera andra aktuella nationella utvecklingsinsatser. Vårdanalys menar därför att det är viktigt att regeringen tar det samlade ansvaret för ett sådant arbete.

För mer information, kontakta Ingetora Gumbel, kommunikatör

08-690 41 08, ingetora.gumbel@vardanalys.se