År 2015 inledde regeringen en satsning för att stärka kvinnors hälsa och utveckla vården som riktas specifikt till kvinnor. Målet var att minska ojämställdheten, motverka sjukskrivningar och minska hälsoklyftorna i samhället. Bland annat fick regionerna särskilda statsbidrag för insatser inom förlossningsvården och primärvården, mammografiscreening gjordes avgiftsfri och kostnadsfria preventivmedel till unga infördes i hela landet. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen följt upp satsningen.

– Vi ser att vården i samband med graviditet och förlossning har blivit mer kunskapsbaserad under den tid satsningen pågått. Vi ser också att deltagandet i mammografiscreening ökat en aning i vissa grupper och att antalet tonårsfödslar och aborter minskat på nationell nivå. Men fortfarande finns stora skillnader mellan olika regioner och grupper av kvinnor, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Uppföljningen visar att det är vanligare att kvinnor som är födda utanför Europa får allvarliga bristningar vid förlossningen. Var tredje födande kvinna känner sig inte trygg med att det kommer att finnas plats på förlossningsavdelningen, samtidigt som det saknas statistik över hur ofta kvinnor inte får plats på det sjukhus de hade önskat. Uppföljningen visar också att deltagandet i mammografiscreening fortfarande skiljer sig stort mellan olika grupper. Och i områden där många har utländsk bakgrund är det färre som hämtar ut preventivmedel och vanligare med tonårsfödslar.

– Det kommer att behövas kompletterande och riktade insatser för att stärka kvinnors hälsa och minska skillnaderna mellan både regionerna och de olika grupperna, säger Jean-Luc af Geijerstam.

Samtliga rapporter om satsningen på kvinnors hälsa finns att läsa och ladda ner på https://www.vardanalys.se/om-vardanalys/nyhetsarkiv/1.

.