Patientlagen trädde i kraft 2015 för att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag följt upp patientlagens genomslag. I uppdraget ingick även att analysera vad individens möjlighet att välja vårdgivare har inneburit för hälso- och sjukvården samt att ge förslag på hur patientens ställning kan stärkas ytterligare utifrån principen om vård efter behov.

– Vi ser flera brister i patientlagens efterlevnad och få tecken på förbättringar, bland annat när det gäller delaktighet eller att leva upp till den nationella vårdgarantin. Många saknar också en fast kontakt i vården, samtidigt som de med fast kontakt har bättre erfarenheter, även när det gäller andra skyldigheter som regleras i patientlagen, säger Ida Nyström, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Covid-19-pandemin har sannolikt haft en viss negativ påverkan på lagens genomslag, men samtidigt framkommer få förbättringar i undersökningar som genomfördes även kort före pandemin.

I undersökningen framkommer några positiva förändringar. Det är till exempel fler än tidigare som fått en individuell plan till hjälp för att samordna insatser från vården och omsorgen.

– Patientlagen i sig är inte tillräcklig för att stärka patientens ställning. Vi föreslår en samlad styrstrategi med insatser som stödjer lagens intentioner. Det handlar om att förtydliga vem som bär ansvaret för lagens efterlevnad, att utveckla tydligare incitament och ansvarsutkrävande samt att stärka uppföljningen av lagens efterlevnad, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Undersökningen visar även att möjligheten att välja vårdgivare är uppskattad bland patienter och utgör en viktig komponent för att stärka patientens inflytande. Samtidigt kan bristfälligt reglerade valfrihetssystem påverka tillgången till vård för vissa grupper, så att vården blir mer ojämlik och inte ges enligt principen om vård efter behov. Dessa målkonflikter behöver hanteras, och i rapporten föreslår Vård- och omsorgsanalys ett antal principer som regionerna kan tillämpa i styrningen av valfrihet.

Rapporten En lag som kräver omtag. Uppföljning av patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.