Vårdanalys har på uppdrag av regeringen kartlagt vilka utmaningar chefer i hälso- och sjukvården möter och tagit fram förslag på hur ledarskapet kan stärkas.

– Det finns vissa brister i chefernas grundläggande förutsättningar, till exempel det administrativa stöd chefer får. Vi ser också att både landstingens och statens styrning i vissa fall är splittrad och kortsiktig, vilket gör det svårt för chefer att leda och driva ett långsiktigt utvecklingsarbete, säger Kajsa Westling, utredare, Vårdanalys.

Många landsting har intensifierat sitt arbete med ledarskapsfrågor under senare tid, men de har kommit olika långt. En del landsting har arbetat i många år och har en tydlig strategi för sitt ledarskapsarbete, medan andra har större utvecklingsbehov, till exempel kompetensutveckling för erfarna chefer.

Exempel på insatser för att stärka ledarskapet är att landstingen behöver skapa mer utrymme för ett närvarande ledarskap genom mindre personalgrupper och förbättrade stödstrukturer, exempelvis inom HR och ekonomi.

– Chefer behöver också få bättre förutsättningar och stöd för att bedriva utvecklingsarbete. Detta gäller särskilt utvecklingsarbete som sträcker sig över organisations- och verksamhetsgränser som förbättrar vården för patienter med många olika vårdkontakter, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör, Vårdanalys.

Landstingen har ett huvudansvar för ledarskapsfrågorna, men staten kan komplettera landstingens arbete, exempelvis genom stöd till landstingen i att lära av varandras arbete med ledarskap.

– Ett stärkt ledarskap är en nyckelfråga för att på ett bättre sätt möta patienternas behov, fortsätter Fredrik Lennartsson.

Rapporten Visa vägen i vården – ledarskap för stärkt utvecklingskraft finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

 Fem utvecklingsområden för ett stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården 

  • Skapa mer utrymme för ett närvarande och verksamhetsnära ledarskap 
  • Göra chefskapet mer attraktivt
  • Förbättra chefers förutsättningar och kompetens för ett utvecklingsorienterat och patientcentrerat ledarskap 
  • Koppla ihop ledarskapsutveckling med övrig styrning
  • Göra den nationella och regionala styrningen mer sammanhängande och långsiktig 
  •