Missbruks- och beroendevården saknar en gemensam struktur för uppföljning av resultat. Fokus ligger mer på att följa upp verksamheternas rutiner och metoder än på i vilken utsträckning insatserna bidrar till att förbättra personens livssituation. Det framkommer i en studie som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört.

En utgångspunkt för studien är vikten av att patienter och brukare är involverade i vilka resultat som bör stå i fokus för missbruksvården insatser. Patienter och brukare inom missbruks- och beroendevården kan många gånger befinna sig i en beroendeställning gentemot hälso- och sjukvården och socialtjänsten. De kan också ha svårt att bevaka och driva sina intressen. Det är därför viktigt att involvera dem när man definierar vad som är särskilt viktigt att följa upp.

– Vi har frågat patienter och brukare vad de tycker är viktigt, vad det är de vill uppnå när de tar del av samhällets olika insatser. Sedan har vi jämfört det med vad man faktiskt följer upp, berättar Maria Branting, utredare vid Vårdanalys.

Analysen visar att hälso- och sjukvården har bättre system och rutiner för att följa upp och dokumentera vissa resultat som är av betydelse för patienterna, men att man inte följer upp patienternas samlade livssituation. Socialtjänstens förutsättningar för uppföljning är sämre. IT-system och lagstiftning begränsar, och dessutom finns inte alltid den tid, kunskap och kompetens som behövs för uppföljning.

– Det är problematiskt att det i dag saknas en samlad struktur för att följa upp missbruksvårdens resultat på ett sätt som är relevant för de personer som omfattas av insatserna. Som det ser ut i dag är det inte möjligt att få en samlad bild av hur vården och omsorgen för personer med missbruks- och beroendeproblem fungerar, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef vid Vårdanalys.

Vårdanalys rekommenderar att Rådet för styrning med kunskap tar initiativ till att utveckla en nationell struktur för uppföljning av resultat inom missbruks- och beroendevården. Strukturen bör förtydliga vad som ska följas upp, vem som ska göra det, när det ska göras och på vilket sätt.