Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt hur primärvårdsläkare i Sverige upplever att vården fungerar och jämfört med vad primärvårdsläkare i andra länder tycker. I december förra året publicerades översiktliga resultat, och i den här rapporten analyserar vi resultaten. Vi undersöker bland annat skillnader mellan läkare i olika åldrar och mellan kvinnor och män, samt mellan vårdcentraler i glesbygd respektive storstad och mellan olika driftsformer. I rapporten ingår även en översikt av hur primärvården är organiserad i de länder som är med i undersökningen. Utöver Sverige ingår Australien, Frankrike, Kanada, Norge, Nederländerna, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA.

Rapporten visar att svensk primärvård ligger långt fram i den utveckling mot ett mer multiprofessionellt arbetssätt som pågår i många andra europeiska länder. Men rapporten visar också att Sverige har relativt få primärvårdsläkare per invånare jämfört med de flesta av länderna i undersökningen.

Utmärkande är också att en hög andel av läkarna i den svenska primärvården, cirka 65 procent, upplever sitt arbete som mycket eller oerhört stressigt. Samtidigt träffar läkarna i Sverige lägst antal patienter per arbetad timme, cirka 1 patient, jämfört med 2–4 patienter per timme i de övriga länderna. Sverige har också längst patientmöten, cirka 25 minuter per möte jämfört med i snitt 10–20 minuter i de andra undersökta länderna.

– Det behövs fördjupade studier för att få veta mer om primärvårdsläkarnas arbetssituation. Men andra undersökningar visar att svenska primärvårdsläkare upplever att en stor del av de administrativa uppgifter de gör skulle kunna utföras av andra yrkesgrupper, eller automatiseras. I tidigare rapporter har vi synliggjort behovet av både utvecklat ledarskap och bättre administrativ avlastning, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Studien International Health Policy Survey (IHP) genomförs årligen i samarbete med den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund. Myndigheten för vård och omsorgsanalys har genomfört den svenska delen av undersökningen sedan 2014. Datainsamlingen till den här studien genomfördes under 2019.

Ta del av rapporten: Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv 2019 – En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder