I dag publicerar Myndigheten för vårdanalys den andra utvärderingen av statens satsning inom området psykisk ohälsa – PRIO psykisk ohälsa 2012–2016. Vårdanalys konstaterar att satsningen har bidragit till att synliggöra situationen för personer med psykisk ohälsa och de problem som finns i vården och omsorgen för dessa grupper. Det finns dock betydande brister i satsningens utformning. Vårdanalys rekommenderar därför att regeringen under 2015 lägger grunden för en ny långsiktig och departementöverskridande strategi mot psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är en folksjukdom som ofta innebär stort lidande för den som drabbas och dennes närstående. PRIO är den senaste i en rad statliga satsningar mot psykisk ohälsa under det senaste decenniet med syftet att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa.

Vårdanalys har uppdraget att årligen följa upp och utvärdera satsningen. Några av slutsatserna från årets utvärdering är:

  • Satsningen har uppmärksammat problemen och gett vissa positiva resultat: PRIO har bidragit till att synliggöra situationen för personer med psykisk ohälsa och de brister som finns i vården och omsorgen för dessa grupper. Vissa av de insatser som har genomförts har dessutom uppvisat goda resultat. Exempelvis har samtliga landsting och 97 procent av kommunerna upprättat avtal för samverkan mellan olika aktörer i kommun och landsting. 70 procent av kommunerna har också gjort en inventering av målgruppens behov och planerat för att utveckla sysselsättning och boende.
  • Kopplingen mellan insatser och mål är svag: Satsningens struktur är inte ändamålsenlig – kopplingen mellan satsningens övergripande mål, delmål och insatser är för svag. Dessutom har alltför många och omfattande mål satts upp för satsningen givet de avsatta resurserna och tidsramarna. Vissa av PRIO:s mål motsvaras inte heller i tillräcklig utsträckning av konkreta insatser. Det gäller exempelvis delmålet om att minska självmord och självskadande beteenden hos barn och unga, som i stället har ökat de två senaste åren.
  • Vissa insatser har en låg ambitionsnivå: I satsningen delas medel ut till kommuner och landsting som upprättar så kallade samverkansavtal. Detta sker trots att det är ett arbete som redan ska bedrivas enligt lag. I detta och andra fall hade ambitionsnivån, och kraven på bland annat kommuner och landsting, kunnat vara betydligt högre.
  • Regeringen bör utarbeta en ny långsiktig strategi för en förbättrad psykisk hälsa: Vi gör bedömningen att det är fortsatt mycket angeläget att staten stödjer utvecklingen av vården och omsorgen om personer med psykisk ohälsa. Det finns stora kvarstående kvalitets-, jämlikhets- och effektivitetsutmaningar i vården och omsorgen för målgrup­pen och staten har en unik roll att fylla för att åtgärda problemen. Med PRIO har situa­tionen för personer med psykisk ohälsa synliggjorts och ett antal insatser har lett till goda resultat. Vår bedömning är att satsningens in­riktning på flera avgörande punkter inte är ändamålsenlig. Det krävs mer genomtänkta, genomgripande och långsiktiga åtaganden från både staten och huvudmännen för att närma sig de fullt rimliga övergripande mål som har satts upp för områdets utveckling. Det finns därför behov av en ny mer långsiktig strategi som sträcker sig bortom en 3-5 årig satsning: det är inte realistiskt att åstadkomma nödvändiga förändringar under en så kort tidshorisont. Strategin bör vidare baseras på en utvecklad analys av vilken roll staten respektive kommuner och landsting ska spela i en långsiktig förstärkning av vården och om­sorgen om personer med psykisk ohälsa.