Myndigheten för vårdanalys (Vårdanalys) har låtit göra en internationell extern utvärdering av patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård. En av de viktigaste slutsatserna är att svensk hälso- och sjukvård ofta brister i att hålla patienterna välinformerade. Patienterna involveras inte heller att delta aktivt i vården för att på bästa sätt uppnå goda vårdresultat. Resultaten presenteras i rapporten Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård – en extern utvärdering. Vårdanalys lämnar också rekommendationer för förbättring.

  – Svensk hälso- och sjukvård lever inte upp till ett av de viktigaste målen – att utgå ifrån patienternas perspektiv. Det är en kvalitetsbrist i sig men betyder också att patienternas tillfriskande försenas och att vården blir onödigt dyr, säger Fredrik Lennartsson, Vårdanalys myndighetschef. 

Utvärderingens slutsatser:

 1. Sverige har tagit flera steg för att utveckla och förbättra informations- och utbildningsinsatser riktade till patienterna. Trots detta finns uppenbara brister som kräver ytterligare åtgärder för att säkerställa att patienterna är välinformerade och kan delta aktivt i vården för att på bästa sätt uppnå goda vårdresultat.
 2. Den svenska hälso- och sjukvården brister ofta i att möta patienters individuella behov, värderingar och preferenser. Om inte patienterna görs delaktiga i den egna vården kan det leda till sämre vårdresultat och onödiga kostnader för hälso- och sjukvården och samhället i stort.
 3. Bristande samordning och samverkan mellan vårdgivare är en central svaghet i svensk hälso- och sjukvård. Dessa brister har en negativ inverkan på patientens upplevda vårdkvalitet och påverkar troligtvis vårdens resultat och kostnader.
 4. Vissa brister i vårdens förmåga att utgå från en helhetssyn på patienten har observerats med en relativt liten variation i resultat mellan landstingen.
 5. Patienters möjlighet att involvera familj och vänner i vården är ett relativt outforskat område. Data indikerar dock att det finns utrymme för förbättring. Flera olika problemområden som skulle behöva granskas närmare har identifierats.

 

Sex områden för utveckling

Vårdanalys rekommenderar för att förbättra patientcentreringen inom svensk hälso- och sjukvård är:

 1. Säkerställ att gällande lagstiftning som syftar till att stärka patientens ställning efterlevs.
 2. Möjliggör för patienten att vara medaktör i sin egen vård.
 3. Engagera och involvera patienter och patientföreträdare i beslut som berör hälso- och sjukvårdens utveckling såväl på policynivå som i beslut om den praktiska verksamheten.
 4. Fortsätt stödja insatserför att förbättra samverkan och kontinuitet i vården.
 5. Utveckla ett ramverk för utvärdering som speglar svenska patienters prioriteringar.
 6. Stärk insatserna för att utvärdera och följa upp graden av patientcentrering.

Ramverk för vår utvärdering

 1. Patienter som medaktörer i vården genom information och utbildning
 2. Respekt för patienters individuella behov, preferenser och värderingar
 3. Samordning och kontinuitet såväl inom som mellan vård och omsorg
 4. Helhetssyn på patienter som människor med både medicinska och ickemedicinska (ex. sociala, emotionella och andliga) behov
 5. Involvering av familj och närstående i vården enligt patienters önskemål