Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver tas tillvara på ett bättre sätt i hälso- och sjukvården. I internationella undersökningar får Sverige svaga resultat jämfört med andra västerländska länder på en rad områden som beskriver patientens erfarenheter av sina kontakter med vården, till exempel när det gäller delaktighet, information och samordning.

– Därför har vi tagit fram en rapport som baseras på internationell forskning om fungerande sätt att öka personcentreringen, säger Kajsa Westling, utredare, Vårdanalys. Syftet med rapporten är att vägleda och inspirera beslutsfattare, vårdpersonal och patientföreträdare i arbetet med att göra vården mer personcentrerad.

För att göra vården mer personcentrerad behövs ett mer systematiskt utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet – allt från vårdens medarbetare som möter patienter, till deras chefer och till högsta ledningar i landsting och regioner.

Chefer och ledare på alla nivåer ansvarar för att skapa förutsättningar för en personcentrerad vård, det gäller till exempel att skapa utrymme för utvecklingsarbete som involverar patienter och att tillhandahålla stödsystem och verktyg i vården som stödjer arbetet, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Vårdanalys.

Det behövs också ett perspektivskifte där vi går från att se patienten som en mottagare till en medskapare, från en fragmentisering av vården till ett helhetsperspektiv och från färdiga lösningar till mer individanpassning.

– Det handlar om att patient och vårdpersonal lär av varandra och att patientens kunskap och erfarenheter är en viktig del i de gemensamma beslut om vård och behandling som fattas, säger Jean-Luc af Geijerstam.

Rapporten Från mottagare till medskapare. Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad vård finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information: Therese Östh, presskontakt
08-690 41 02, therese.osth@vardanalys.se