Befolkningens förtroende för primärvården är svagt. Endast drygt 60 procent har ett högt förtroende för sin vårdcentral. Patienter rapporterar också brister i flera av de egenskaper som borde vara primärvårdens styrkor jämfört med annan vård – tillgänglighet, kontinuitet och samordning.

Vårdanalys rapport visar att god tillgänglighet samvarierar med högt förtroende. Men i dag säger endast cirka 60 procent i befolkningen att väntetiderna till besök på vårdcentralen är rimliga. Rapporten visar även att högre läkarkontinuitet inte innebär högre primärvårdskostnader.

– Vi ser att det är möjligt att förena god patientrapporterad kvalitet med lägre kostnader per besök för primärvården, men att det krävs kontinuitet för att det ska vara möjligt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.

Trots detta finns stora skillnader i andelen patienter som säger att de får träffa samma läkare i primärvården; andelen skiljer från 35 till 67 procent mellan vårdcentraler. Mer än var fjärde patient svarar också att primärvården inte hjälper till att samordna kontakterna med vården i den uträckning de skulle behöva.

Samtidigt minskar primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdens samlade resurser, trots ambitioner att stärka primärvården. Landstingen rapporterar brist på flera personalgrupper. Hyrläkare står uppskattningsvis för mellan 5 och 20 procent av läkarbemanningen i landstingen.

Vårdanalys rapport visar att det inte finns en enkel lösning för att stärka primärvården. Regeringen behöver därför ta initiativ till en samlad primärvårdsreform med fokus på tre utvecklingsområden: 1) tydliggör primärvårdens uppdrag och funktion, med fokus på att stärka tillgänglighet, samordning och kontinuitet, 2) säkerställ att primärvården har kompetens och resurser för att kunna leverera på sitt uppdrag och 3) stärk primärvårdens utvecklingskraft och skapa förutsättningar för lärande.

– Förmågan till utveckling och lärande måste bli ett utmärkande drag för primärvården. Det är en förutsättning för att primärvården bättre ska kunna anpassa sig efter befolkningens behov och förutsättningar, vilket kommer att krävas, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.

 

Rapporten En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.