I den här delrapporteringen av regeringsuppdraget (S2012/4529/FS) har Vårdanalys analyserat satsningens inriktning och innehåll, samt utvärderat genomförandet och resultaten av 2012 års insatser. Vårdanalys har också gjort en bedömning av hur arbetet med satsningen har organiserats och påbörjats. Vidare presenteras en plan för Vårdanalys fortsatta utvärderingsarbete.

Några av utvärderingens slutsatser:

  • Potential att skapa värde. Satsningen är motiverad och riktar in sig på relevanta behov och brister. Samtidigt bör flera av de formulerade målen utvecklas och förtydligas om de ska vara möjliga att följa upp på ett rättvisande sätt. Vidare bör insatserna kompletteras på vissa områden för att bättre svara mot satsningens uttalade ambitioner. Det gäller exempelvis insatser inriktade på somatisk sjukdom hos personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik, samt på målgruppens samlade livssituation, som att förbättra tillgången till arbete och sysselsättning.

  • Processen för insatsredovisning behöver förbättras. De ansvariga aktörernas redovisningar av olika insatser har varit bristfälliga på flera punkter, till exempel saknas i flera fall tydliga målbeskrivningar och ekonomiska redovisningar.

  • Modellen med prestationsbaserad ersättning till kommuner och landsting behöver utvärderas vidare. Trots att 2012 års prestationsmål har beskrivits som rimliga eller låga var det många kommuner och landsting som hade svårt att uppfylla kriterierna för ersättning. I nuläget är det dock för tidigt att utvärdera vilka effekter som kan uppnås på sikt.

  • Satsningens första år präglades av begränsande omständigheter. Eftersom satsningen beslutades först i maj omfattade 2012 års arbete inte ett helt kalenderår. Vårdanalys bedömer att den begränsade tidsramen bland annat påverkade genomförandet av de prestationsbaserade insatserna på ett negativt sätt. Vidare var flertalet insatser som tilldelades medel redan påbörjade vid denna tidpunkt, och därmed inte i första hand utformade utifrån PRIO:s mål och ambitioner.

I kommande lägesrapporter (2014-2016) samt i 2017 års slutrapport kommer Vårdanalys – förutom att utvärdera de olika insatserna – också att utvärdera satsningen på målnivå, det vill säga utvärdera i vilken utsträckning de insatser och åtgärder som regeringen beslutar om ger avsedda effekter för personer med psykisk ohälsa.

Rapporten ”Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa – Lägesrapport 2013” (2013:7) finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se