Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, och tillgången till vård ska vara lika oavsett var i Sverige man bor. Däremot kan vården vara utformad på olika sätt, till exempel på grund av olika förutsättningar i glesbygd och storstad. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag kartlagt tillgängligheten och kvaliteten i landsbygdens primärvård för att se om det finns skillnader mellan landsbygden och andra delar av Sverige.

Rapporten visar att primärvården i landsbygden verkar ta hand om fler personer med komplexa behov. Analysen pekar på områden där landsbygdskommuner har ett sämre resultat än andra kommuntyper, men även att resultaten i andra fall är bättre.

– I mycket avlägsna landsbygdskommuner anger 64 procent att de har en bra eller mycket bra hälsa jämfört med 75 procent i storstadskommuner. Det är något färre som har en fast läkarkontakt på vårdcentralen i landsbygden än i storstäderna, men samtidigt är upplevelsen av samordning och delaktighet större i landsbygden, säger Siri Ståhle, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Kompetensförsörjningen är en särskilt stor utmaning i landsbygden, och förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal skulle behöva stärkas. Rapporten visar även att digitaliseringen kan bidra till att minska resandet för både patienter och personal, öka sannolikheten för patienter att få träffa samma behandlare och dessutom ge personalen en ökad trygghet genom digital kontakt med andra specialister och professioner.

Vårdgivare anpassar sig i många fall till lokala förutsättningar och arbetar aktivt med att hitta lösningar för att säkerställa en god vård i landsbygden. Samtidigt visar rapporten att det finns ett behov av att kunna anpassa nationella och regionala beslut och strategier till landsbygdens specifika förutsättningar.

– Det är viktigt att befolkningens behov av vård tillgodoses samtidigt som behoven kan mötas på olika sätt i olika delar av landet. Förutsättningarna för en god och nära vård behöver följas noga i olika kommuntyper så att primärvården kan stärkas i hela Sverige, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten Långt bort men nära. Kartläggning av primärvården i landsbygden finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.