I en replik på SvD Brännpunkt (2/5) hävdar Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting (SKL), att Myndigheten för vårdanalys ”väljer att bortse från det breda arbete som pågått” när vi har utvärderat det s.k. klinikläkemedelsprojektet – d.v.s. den verksamhet som handlar om att på hälsoekonomiskt underlag fatta beslut om vilka läkemedel som patienter i olika delar av Sverige ska, och inte ska, få tillgång till när de behandlas på sjukhus.

Det stämmer att vi inte har utvärderat det nyligen presenterade framtidsförslaget som Hans Karlsson uttrycker förhoppningar om att SKL:s sjukvårdsdelegation inom en snar framtid ska rekommendera landstingen att fatta beslut om att ansluta sig till och därefter börja förverkliga. Vi har istället utvärderat den befintliga och pågående verksamheten som påverkar den hälso- och sjukvård som patienter erbjuds idag. På basis av vår utvärdering av nuvarande verksamhet kan vi dock föra ett informerat resonemang kring SKL:s förslag. Förslaget innehåller många lovvärda ambitioner och söker lösa flera av de hittillsvarande bristerna. Det är mycket bra. Samtidigt ställer vi oss frågan om förslaget räcker hela vägen fram. Låt oss ta exempel utifrån några av de brister som vi ser med dagens modell:

–        Patienters tillgång till livsavgörande läkemedel beror på var man bor. SKL:s förslag adresserar delvis detta problem. Men vi konstaterar att det även fortsättningsvis bygger på frivilliga överenskommelser och icke-bindande rekommendationer och att landstingen, som det står i förslaget, ”i största möjliga utsträckning [ska] följa rekommendationer”. Vi konstaterar också att det är mycket få läkemedel som föreslås omfattas av en nationell process – övriga ska även i fortsättningen hanteras landstingsvis. Vårdanalys undrar därför om SKL:s förslag är tillräckligt för att säkerställa en jämlik tillgång över landet?

–        Patienterna får vänta för länge på beslut om tillgång till läkemedel. SKL:s förslag adresserar delvis detta problem, och vi har även kunnat konstatera att handläggningstiderna i den befintliga verksamheten sjunkit över tiden. Det är mycket bra med den fortsatt höjda ambitionsnivån vad gäller tiderna. Men vi konstaterar att förslaget innebär många led, steg och instanser i processen, vilket riskerar att processen inte blir så snabb som föreslås. Den föreslagna tidslinjen är också bara en ambition och inte fast reglerad vilket skapat större förutsägbarhet. Vi saknar också förslag om ett snabbspår för att hantera livsavgörande läkemedel där det saknas alternativ. Vårdanalys undrar därför om SKL:s förslag är tillräckligt för att säkerställa lämpligt snabba beslut?

–        Det saknas insyn och förutsägbarhet för patienter, medborgare och företag. SKL:s förslag adresserar delvis detta problem. Men vi konstaterar att den förbättrade insynen och kommunikationen framförallt riktas till landstingen själva. Patienternas möjlighet till insyn och delaktighet är fortfarande mycket oklar och känns i vissa delar helt borttappad. Att verksamheten även fortsättningsvis föreslås hanteras inom SKL innebär dessutom att offentlighetsprincipen och annan relevant lagstiftning inte är tillämplig. Även om SKL ger frivilliga utfästelser om ökad insyn och att den etiska plattformen för prioriteringar i vården ska tillämpas, anser Vårdanalys att en så här viktig verksamhet ska organiseras på ett sådant sätt att den omfattas av central lagstiftning inom området. En fortsatt ett-årig projektfinansiering skapar inte heller goda förutsättningar för att bygga upp en funktionell institution. Vårdanalys undrar därför om SKL:s förslag är tillräckligt för att tillförsäkra patienter, medborgare och företag insyn och förutsägbarhet?

Vi välkomnar givetvis SKL:s förslag och tycker att det är bra att det sker ett aktivt utvecklingsarbete på detta oerhört viktiga område. Vår förhoppning är att vår rapport ska kunna utgöra att nyttigt underlag för landstingen och regeringen att ta denna fråga vidare. Patienter och medborgare har rätt att ställa höga krav på en transparent, effektiv och legitim verksamhet.

Fredrik Lennartsson, myndighetschef Vårdanalys

Läs slutrepliken på SvD Brännpunkt.

Publicerat tidigare:

Vårdanalys debattartikel i SvD Brännpunkt 30 april 2014

Replik av Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2 maj 2014