Den 1 januari 2015 fick Sverige en ny lag – patientlagen. Myndigheten för vårdanalys har gjort en baslinjemätning om hur väl vården arbetade på det sätt lagen anger redan innan lagen trädde i kraft – detta för att kunna följa vilka effekter lagen kommer att få framöver. Redan nu ser vi att skyldigheter i patientlagen som sedan tidigare reglerats i andra författningar, i flera fall mer än 30 år, inte följs fullt ut. Det framstår därför som en tydlig utmaning att åstadkomma ett ökat genomslag för patientlagen.

Vårdanalys har frågat drygt 9 000 patienter om de upplevde att vården hösten 2014 arbetade på det sätt som patientlagen föreskriver. I varierande omfattning ser vi en förbättringspotential inom samtliga områden som lagen omfattar. Till exempel anser cirka 20 procent att de sällan eller aldrig får information om vad de ska vara uppmärksamma på när de lämnar sjukhuset; var fjärde patient har ingen fast läkarkontakt men skulle vilja ha det. Vi ser också att närmare 60 procent av de patienter som velat framföra klagomål eller synpunkter har avstått från att framföra dem.

Verksamhetscheferna uppger att de har en hög kännedom om patientlagen och en majoritet anser att lagen tydliggör deras skyldigheter gentemot patienten. Samtidigt ser cheferna inte patientlagen i sig som en drivkraft för utvecklingsarbete.

Landstingen, myndigheter och andra aktörer med ansvar i sektorn behöver därför intensifiera arbetet med patientlagen. Det kommer att krävas ett brett och innovativt arbete för att överbrygga de hinder som finns för att öka lagens genomslag.

– Patientlagen ställer krav på vården att öka insatserna för att stärka patientens ställning och att säkerställa patientens integritet, självbestämmande och delaktighet, Det är viktigt att alla med ansvar i dessa frågor analyserar varför vi inte kommit längre i utvecklingen och hur vi kan arbeta för att påskynda och stärka genomslaget i praktiken. säger Fredrik Lennartsson, Vårdanalys myndighetschef.

Inom regeringsuppdraget kommer Vårdanalys under 2015 att genomföra en fördjupad analys i syfte att identifiera hinder och framgångsfaktorer för införandet av patientlagen.

Rapporten ”Patientlagen i praktiken – en baslinjemätning” finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information, kontakta gärna Vårdanalys:

Therese Östh kommunikationsansvarig 08-690 41 02 therese.osth@vardanalys.se