Under de senaste åren har ett antal kommuner börjat utveckla nya kompletterande modeller till den traditionella biståndsbedömningen inom hemtjänsten. Vissa kommuner arbetar också med modeller för att möjliggöra ökat inflytande och ökad flexibilitet för brukarna vid utformningen av innehållet i tjänsterna. Vårdanalys har gjort en första översiktlig kartläggning av utvecklingen och i denna promemoria beskrivs några iakttagelser av de nya arbetssätten.

 Några av kartläggningens iakttagelser:

  • Stora skillnader i hur kommunerna arbetade. Sammantaget visar kartläggningen att det fanns stora skillnader i hur olika kommuner valt att arbeta med modeller för att förenkla möjligheterna att få hjälp i hemmet. Vilken flexibilitet och möjlighet till brukarinflytande som erbjöds vad gäller insatsernas innehåll och utformning skiljde sig också åt.
  • Markant ökning. Mellan 2009 och 2012 har det skett en ökning från ca 50 till ca 110 kommuner som tillämpar någon form av förenklad hantering. Av ca 110 kommuner med förenklad hantering tillät drygt 60 kommuner brukaren att byta vissa insatser mot varandra, så kallade flexibla timmar.

  • Motiv och hinder. Kommunernas motiv för att införa förenklad hantering var främst en administrativ förenkling för kommunen, samt att förenkla och öka inflytandet för brukarna. Hinder för att införa nya arbetssätt var en oro för ökade kostnader, att modellen inte var lämplig i små kommuner, att det inte funnits resurser att utreda möjligheterna att genomföra denna typ av reform eller att rättsläget kändes osäkert. Endast ett fåtal kommuner hade utvärderat effekter för brukarna av de modeller de infört eller hur de påverkat kostnaderna. 

Promemorian ”Kartläggning av kommunernas arbetssätt för förenklad hantering och ökad flexibilitet i hemtjänsten” finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.