Under senare tid har diskussionen om hur svensk hälso- och sjukvård ska styras och organiseras intensifierats. Myndigheten för vårdanalys publicerar i dag rapporten Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem, som belyser erfarenheter från Norge, Danmark, England och Nederländerna av att förändra styrning och organisation. Dessa erfarenheter kan bidra med kunskap i den svenska diskussionen.

Svensk hälso- och sjukvård står inför flera viktiga utmaningar. Det handlar om att kunna möta krav på geografiskt likvärdig och jämlik vård, god medicinsk kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Under senare tid har diskussionen intensifierats om nuvarande organisation och styrning av sjukvården är optimal för att kunna möta dessa utmaningar.

Med rapporten vill Vårdanalys visa hur fyra andra länder, som har stått inför liknande utmaningar, har valt att förändra sin organisation och styrning och vilka lärdomar Sverige kan dra av det.

Två av reformerna är kommunalreformen i Danmark och sjukhusreformen i Norge, vilka båda har medfört en ökad statlig styrning och större regioner som huvudmän för sjukvården. I analysen ingår också Nederländerna , som låtit konkurrerande försäkringsbolag beställa vård åt sina patienter, och England, som bland annat gått mot en ökad målstyrning och resurstillskott.

En av slutsatserna i rapporten är att reformernas direkta effekter på t.ex. medicinsk kvalitet många gånger är blandade och ofta otydliga.

– Resultaten visar att man ur ett kortsiktigt perspektiv måste ha realistiska förväntningar på vad större strukturreformer kan leda till. Vår genomgång av reformerna visar att det rör sig om såväl positiva som negativa och uteblivna effekter, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

Samtidigt visar studien att reformerna tycks ha bidragit till att skapa förutsättningar som ur ett långsiktigt perspektiv kan förbättra sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

– I Danmark och Norge ser vi till exempel en omstrukturering av sjukhussektorn som bidragit till att fler specialiserade behandlingar utförs på färre sjukhus, säger Fredrik Lennartsson.

Rapporten ” Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem – Erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna” finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information, kontakta gärna Vårdanalys:

Therese Östh kommunikatör, 08-690 41 02 therese.osth@vardanalys.se