Tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar eller stora behov av vård och omsorg når inte ut till äldre i målgruppen i tillräcklig omfattning. Det innebär ökad risk för försämrad tandhälsa, stort lidande och i förlängningen risk för en sämre allmän hälsa hos de äldre. Det visar en rapport om hur fyra tandvårdsstöd fungerar för äldre som Myndigheten för vårdanalys publicerar idag.

Rapporten visar bland annat att endast tre av tio äldre i målgruppen använde särskilt tandvårdsbidrag 2014. För tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning beräknas att endast två av tio tog del av stödet 2013. Den nödvändiga tandvården användes av ungefär fyra av tio äldre i målgruppen 2013. Stödet når ut sämre bland äldre som bor kvar hemma och får hemtjänst eller vårdas av anhöriga, jämfört med äldre som bor på särskilt boende. Det finns också variationer mellan landstingen i hur väl stöden når ut.

Konsekvensen av att tandvårdsstöden inte når ut är en ökad risk för försämrad tandhälsa. I förlängningen kan detta leda till en sämre allmän hälsa, stort lidande och höga kostnader för de äldre. Det kan också innebära samhällsekonomiska kostnader, eftersom effekterna av en god förebyggande tandvård går förlorade.

  • –Tandvård för äldre är ett angeläget men eftersatt område, och det behövs åtgärder för att tandvårdsstöden ska fungera bättre. Fler äldre måste få del av tandvårdsstöden på lika villkor, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

Tandvårdsstödens bristande genomslag kan bland annat förklaras av att kunskapen om stöden är låg hos dem som ska informera de äldre och erbjuda stöd. Vi ser också att processen för att beviljas stöd är komplicerad och kräver samverkan mellan flera aktörer. Kriterierna för att bli berättigad till två av stöden är dessutom otydliga, vilket bidrar till variationer i tolkningen över landet.

Vårdanalys rekommenderar bland annat åtgärder för att öka kännedomen om tandvårdsstöden och att nationella styrdokument tas fram för att öka jämlikheten i hur stöden erbjuds äldre. Vi föreslår också att regeringen tillsätter en utredning som får i uppdrag att belysa hur tandvårdsstöden kan förenklas och hur tandvården kan stärkas inom kommunernas äldreomsorg respektive hälso- och sjukvården.

Rapporten ”Tandlösa tandvårdsstöd – en analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen” finns att läsa och beställa på www.vardanalys.se.

För mer information, kontakta gärna Vårdanalys: Therese Östh, kommunikationsansvarig

08-690 41 02, therese.osth@vardanalys.se