I den här delrapporteringen av regeringsuppdraget (S2012/3857/FS) har Vårdanalys utvärderat effektiviteten i arbetet med att ta fram hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel som utförs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och samverkansgruppen inom Sveriges Kommuner och Landsting, Nya Läkemedelsterapier (NLT).

Några av utvärderingens slutsatser:

  • Potential att skapa värde. Både landstingen och läkemedelsföretagen anser att det är värdefullt att ha tillgång till hälsoekonomiska bedömningar.Bedömningarna kan även stimulera till en ökad användning av kostnadseffektiva läkemedel. Det gynnar patienter, samhälle och skattebetalare.

  • Tids- och resurskrävande. Samtidigt konstateras att den process som har etablerats är resurskrävande för alla inblandade aktörer och att det hittills har tagit lång tid att ta fram de hälsoekonomiska bedömningarna och rekommendationerna till landstingen.  NLT bedöms inte heller ha det mandat, bemanning och finansiering som krävs för uppdraget.

  • Brist på transparens och dålig patientinvolvering. Flera tydliga förbättringsområden har identifierats, bland annat bristen på information, transparens samt patientinvolvering. Detta innebär en osäkerhet för de patienter som väntar på besked om en behandling som kan ha stor inverkan på livskvalitet och chans till överlevnad.

I slutrapporten som redovisas i april 2014 ska Vårdanalys göra en sammantagen bedömning av nyttan med hälsoekonomiska bedömningar samt utvärdera om en mer jämlik och kunskapsbaserad användning av läkemedel har uppnåtts hos sjukvårdshuvudmännen.

Rapporten ”Vad är nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel” finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se