Linköpings universitet fick 2015 ett regeringsuppdrag att samla och sprida kunskap för att förebygga och motverka våld och andra övergrepp mot barn. Universitetet inrättade därför ett nationellt kunskapscentrum, Barnafrid, som riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts för våld och andra övergrepp. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen utvärderat arbetet som bedrivs inom Barnafrid. 

 
– Vi ser att det finns en efterfrågan på Barnafrids insatser och att de som tar del av insatserna har nytta av dem. Vi ser också att våld mot barn är ett eget kunskapsområde, vilket motiverar ett eget kunskapscentrum som fokuserar på enbart de frågorna, säger Caroline Vidigsson Schmölzer, analytiker på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.Rapporten visar att Barnafrid arbetar inom sitt uppdrag bland annat genom utbildningar och kurser för olika yrkesgrupper som möter barn, nätverk för yrkesverksamma och tvärprofessionell forskning om våld och andra övergrepp mot barn. Men det finns delar som skulle kunna utvecklas, till exempel verksamheten riktad till rättsväsendet, skolan och socialtjänsten, där kunskapsläget behöver förstärkas.

Det finns i dag flera aktörer som tar fram kunskapsunderlag till berörda professioner.  Sedan Barnafrid inledde sin verksamhet har bland annat Jämställdhetsmyndigheten inrättats. Regeringen meddelade i juli att en nationell strategi mot våld mot barn ska tas fram, där en del är att tydliggöra olika aktörers ansvar.

– Flera aktörer har liknande uppdrag, och det riskerar att leda till otydlighet. Därför rekommenderar vi regeringen att förtydliga Linköpings universitets uppdrag i relation till andra nationella aktörer, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten Se till den som liten är. En utvärdering av det nationella kunskapscentrumet Barnafrid finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.