Idag publicerar Vårdanalys en nulägesanalys som visar att en majoritet av dagens sjukvård riktas till patienter med kroniska sjukdomar. Samtidigt präglas deras vård av bristande samordning mellan vårdgivare och bristande involveringen av patienten. Vårdanalys konstaterar att vården i sin nuvarande struktur och arbetssätt inte är rustad för att möta dagens patienter med allt mer komplexa behov.  

Närmare halva Sveriges befolkning och var femte person under 20 år har minst en kronisk sjukdom. De står för en majoritet av sjukvårds- och sjukförsäkringskostnaden; cirka 80-85 procent av ett landstings totala vårdkostnader. En fjärdedel av befolkningen har mer än en kronisk sjukdom. De multisjuka står för 50 procent av de samlade sjukvårdskostnaderna och drygt hälften av alla läkarbesök på akutmottagningar.

Även om primärvården svarar för en stor del av sjukvården för personer med kronisk sjukdom är ett utmärkande drag att två tredjedelar har kontakter med både primärvård och specialistvård. Nästan en tredjedel av de med kronisk sjukdom träffar läkare på två eller fler specialistkliniker under ett år.

–  Med så många aktörer involverade i den enskildes vård ställs det stora krav på vården att ha välfungerade samordning och informationsöverföring.Enligt patienterna själva är det här vården brister, säger Fredrik Lennartsson myndighetschef på Vårdanalys.

Drygt 40 procent av personer med kronisk sjukdom menar att deras primärvårdsläkare inte känt till vad som gjorts i specialistvården. Över 70 procent upplever att de inte fått hjälp av sjukhuset att boka återbesök trots att de behövt det. Endast hälften av de patienter som har vårdats på sjukhus menar att de fått information om vilka symptom de ska bevaka och när de bör kontakta vården igen.

Resultaten visar tydligt att vården måste på ett bättre sätt än idag fullgöra de krav som ställs i lagstiftningen för att nå en patientcentrerad vård. Vården ansvar, strukturer och arbetssätt måste utvecklas för att stärka samarbetet mellan kliniker och verksamheter, stödja och tillvarata kraften hos patienten själva för att öka deras inflytande och, inte minst, arbeta mer proaktivt för att undvika onödiga komplikationer och akutsjukvård.

–  Framtidens patienter är redan här, säger Fredrik Lennartsson. Det är hög tid att vården utformas efter deras behov.

Rapporten ”VIP i vården? – Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom” finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information, kontakta gärna Vårdanalys:

Therese Östh

kommunikatör, 08-690 41 02

therese.osth@vardanalys.se