Det finns en föreställning om att förebyggande insatser i sig leder till en mer jämlik hälsa. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag en rapport som visar att så inte är fallet. Om vårdens förebyggande arbete ska kunna bidra till regeringens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation behöver det utvecklas och präglas av ett systematiskt jämlikhetsfokus.

Sverige är ett av de länder som har högst medellivslängd i världen, men hälsan är inte jämnt fördelad mellan socioekonomiska grupper och kön. Den återstående medellivslängden vid 30 års ålder är sex år längre för män med högskoleutbildning jämfört med män med grundskoleutbildning, medan skillnaden är fem år för kvinnor. En av flera möjliga förklaringar är skillnader i levnadsvanor. Hälso- och sjukvården har därmed en viktig roll att spela genom sitt arbete mot ohälsosamma levnadsvanor.

Vårdpersonal ställer i dag frågor om levnadsvanor och kan erbjuda rådgivande samtal till patienter som exempelvis vill sluta röka eller äta mer hälsosamt. Men internationell forskning pekar på att frågor om levnadsvanor i samband med att personer söker vård i andra ärenden är en sämre metod för att fånga upp personer med sämre socioekonomiska förutsättningar. Forskningen visar också att vården i sina insatser behöver kompensera för hinder som gör det svårare för vissa personer att ändra sina levnadsvanor.

Om vården inte anpassar sitt förebyggande arbete kan det i värsta fall öka, snarare än minska, skillnaderna i hälsa. Till exempel säger fler högutbildade än lågutbildade att de förbättrat sina levnadsvanor efter att ha diskuterat dem med hälso- och sjukvårdspersonal. De deltar också oftare i förebyggande aktiviteter som rekommenderats av vården.

Även styrningen av vårdens arbete kan bli mer jämlikhetsfokuserad. Landstingen betonar vikten av minskade hälsoklyftor, men bara en tredjedel lyfter jämlikhet eller minskade hälsoklyftor som ett mål för det förebyggande arbetet i primärvårdens uppdrag.

– Vårdens förebyggande arbete är ett viktigt verktyg för att motverka hälsoklyftorna mellan socioekonomiska grupper. Men då krävs det att arbetet är systematiskt och sker med jämlikhet i åtanke, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

Vårdanalys har tagit fram en modell som kan användas för att analysera och utveckla det förebyggande arbetet utifrån dels vilka som nås av arbetet, täckningsgrad, dels hur arbetet tas emot, arbetets behandlingseffekt.

– En grundförutsättning för att arbetet ska vara jämlikt är att både täckningsgraden och behandlingseffekten är lika god för alla grupper i samhället, säger Eva Hagbjer, projektledare för rapporten.

Rapporten Förebygga för att överbrygga? Jämlikhet i hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete mot ohälsosamma levnadsvanor finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information, kontakta gärna Vårdanalys:

Therese Östh Presskontakt 08-690 41 02, therese.osth@vardanalys.se