Den långsiktiga inriktningen för vårt arbete baseras på tre analysområden: en personcentrerad vård och omsorg, en jämlik vård och omsorg samt effektiva vård- och omsorgssystem. Varje år gör vi en omvärldsanalys och tar fram en analysplan som beskriver inriktningen för verksamheten det kommande året.

Årets omvärldsanalys visar att hälso- och sjukvård, tandvård och social omsorg överlag fungerar bra i Sverige. Samtidigt finns flera utmaningar, till exempel brister i samordningen mellan olika huvudmän och vårdgivare, och ett fortsatt behov av förändrade arbetssätt för att att öka personcentreringen. Det finns också behov av att undersöka hur vården och omsorgen kan bli mer effektiv och tillgänglig och skapa så stort värde som möjligt för patienter, brukare och samhället. Omvärldsanalysen visar också att det just nu pågår en rad initiativ inom styrningen av hälso- och sjukvården – bland annat ökad statlig styrning, och det sker också förändringar i hur kunskaps­styrningen bedrivs.

Fyra fokusområden

Vi har identifierat flera väsentliga kunskapsluckor, och bland dem har vi valt att särskilt fokusera på fyra områden under det kommande året:

  1. Behov av förbättrade arbetssätt för ökad personcentrering och samordning inom vård och omsorg
  2. Effektiv och jämlik socialtjänst
  3. Effektiv organisering av vården och omsorgen
  4. Fortsatt bevakning av nya initiativ inom styrningen av vården

Vår omvärldsanalys

Läs

publikationen