Omvärldsanalys

I omvärldsanalysen beskriver vi utvecklingen inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg och identifierar områden där det behövs mer kunskap.

Årets omvärldsanalys visar att hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg överlag fungerar bra i Sverige, exempelvis står sig de medicinska resultaten väl i jämförelse med andra länder. Samtidigt finns det flera utmaningar, till exempel problem med kompetensförsörjning, en hög belastning på vårdplatser och brister i samordning mellan olika huvudmän och vård- och omsorgsgivare.

Den svenska välfärdsstaten bidrar till ett, i internationellt perspektiv, jämlikt samhälle, men det finns utmaningar när det gäller jämlikheten i vården och omsorgen. En särskild utmaning är de grupper eller individer vars behov inte alltid kommer till hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kännedom, och för dem har vårdens och omsorgens kompensatoriska uppdrag stor betydelse.

Det pågår en trend mot ökat statlig styrning av hälso- och sjukvården, med flera olika pågående initiativ. Parallellt finns en utveckling där regionerna har tagit ett ökat ansvar för nationell samordning och styrning.

Omvärldsanalysen visar att det försämrade ekonomiska läget gör att det på kort sikt är svårare än på mycket länge att uppnå resultat i balans i regioner och kommuner. Den demografiska utvecklingen medför också växande utmaningar med kompetensförsörjningen för regioner och kommuner under många år framöver.

Fokusområden 2024: Nationell uppföljning, styrning och organisering

Vår omvärldsanalys visar på väsentliga kunskapsluckor inom flera områden. Flera av dem är sådana där vi ser att vi kan bidra med ny kunskap och driva förändring. Under det kommande året kommer vi att fokusera på:

  • Nationell uppföljning av vården och omsorgen
    Vi ser att det är angeläget att få en samlad lägesbild av vårdens och omsorgens kvalitet, jämlikhet och effektivitet samt att identifiera förbättrings­områden. Viktiga inslag är här att jämföra olika kvalitetsutfall samt jämlikhet och effektivitet mellan regioner och kommuner, men även Sveriges utfall i internationell jämförelse.
  • Ändamålsenlig styrning av vården och omsorgen
    Vi kommer att ha särskilt fokus på övergripande reform- och styrtrender, ofta initierade på statlig nivå. Syftet är att bidra till att förbättra vårdens och omsorgens funktionssätt.
  • Effektiv organisering av vården och omsorgen
    En ändamålsenlig organisering av vården och omsorgen är centralt för att infria mål om såväl effektivitet som jämlikhet på systemnivå. Vi kommer särskilt fokusera på de strukturella förutsättningarna för långsiktigt hållbara vård- och omsorgssystem, den kommunala hälso- och sjukvårdens roll i omhändertagandet av sköra äldre och möjligheter och risker med egenvård.

Läs

publikationen

Läs mer i nyheten från 1 februari 2024: Nationell uppföljning, styrning och organisering i fokus 2024