I den här rapporten beskriver vi hur många överenskommelser som tagits fram, deras innehåll, vilka hinder och framgångsfaktorer som finns för framtagandet samt i vilken utsträckning brukare har deltagit i att ta fram överenskommelser. I rapporten ger vi också rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Resultaten i korthet

Våra resultat visar att det behövs en fortsatt utvärdering av effekter och resultat av överenskommelser ur ett patient- och brukarperspektiv. I samtliga län finns det överenskommelser på länsövergripande nivå mellan kommuner och landsting, och på lokal nivå har, eller planerar, majoriteten av kommunerna (82 procent) att tillsammans med landstinget ta fram överenskommelser.

Barn och unga som målgrupp nämns i liten utsträckning i lokala överenskommelser, och trots att barn och unga beskrivs som en särskilt viktig målgrupp av kommuner och landsting är ett uttalat barnperspektiv ovanligt.

Brukarorganisationer har fått lämna synpunkter på ungefär hälften av överenskommelserna. Process och ansvar behöver bli tydligare och förutsättningar kan utvecklas för att brukares erfarenheter och kunskaper bättre ska tas tillvara.