Omslag PM 2015:2

Befolkningens värdering av alternativa former för äldreomsorg

Den här promemorian är ett underlagsmaterial till rapporten Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg. Som en del av arbetet med rapporten genomfördes den här betalningsviljestudien för att få en bild av vilken omsorg som morgondagens äldre föredrar vid olika funktionsnivåer och hur mycket de anser det vara värt att få tillgång till sitt föredragna alternativ.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Vår förhoppning är att med denna promemoria inspirera och bidra till en fortsatt metodutveckling för att undersöka befolkningens erfarenheter, preferenser och värdering av olika former av äldreomsorg.

Resultaten i korthet

  • Ungefär hälften av morgondagens äldre anger att de hellre skulle vilja flytta till någon form av anpassat boende än att bo kvar hemma vid en lättare funktionsnedsättning. Vid en svårare funktionsnedsättning anger cirka 70 procent att de skulle vilja flytta till ett äldreboende.
  • Omkring 70 procent anger att de skulle vara villiga att betala för att få tillgång till sitt föredragna omsorgsalternativ när frågan formulerades som en skatt, jämfört med 40–50 procent då frågan formulerades som en försäkring. Däremot var betalningsviljan i tre fall av fyra lägre bland dem som svarade på skatteenkäten än bland dem som svarade på försäkringsenkäten.
  • Respondenterna anger i genomsnitt en högre betalningsvilja för anpassat boende respektive äldreboende jämfört med boende i det egna hemmet. I en majoritet av fallen angavs också en högre betalningsvilja när funktionsnedsättningen var svårare.
  • Resultaten följer det mönster som förväntas vid denna typ av studier, både på så sätt att betalningsviljan är större vid ett större behov av omsorg och att betalningsviljan ökar med de svarandes hushållsinkomst.

Dela sidan