Resultaten i korthet

Det finns regionala skillnader i tidpunkten för introduktion och i försäljningen av flera av de cancerläkemedel som vi har studerat. Vi kan även konstatera att uppföljningen av cancerläkemedel inte är ändamålsenlig. Dels saknas på nationell nivå möjligheter att följa upp användningen av rekvisitionsläkemedel på individnivå och dels varierar möjligheterna att följa upp cancerläkemedel i kvalitetsregistren.

Utvecklingen av nya läkemedel leder också till högre läkemedelskostnader. Under 2016 stod försäljningen av cancerläkemedel som har godkänts under de senaste tre åren för cirka 10 procent av de totala kostnaderna för cancerläkemedel. Enligt Socialstyrelsens prognos väntas kostnaderna för cancerläkemedel öka med en miljard fram till 2019. Men det är viktigt att se kostnaderna för cancerläkemedel i ett större perspektiv. Cancerläkemedel utgör cirka 8 procent av de totala kostnaderna för cancersjukdom medan slutenvård utgör cirka 18 procent och arbetsoförmåga till följd av sjukdomen cirka 44 procent.