Omslagsbild karta med sjukhus

En akut bild av Sverige

Den utveckling som pågår inom hälso- och sjukvården, med bland annat en förstärkning av primärvården och en ökad koncentration av sjukhusvård, kan få stor betydelse för akutsjukvårdens framtida roll och funktion. Vårdanalys har genomfört en nationell kartläggning av akutsjukvårdens organisation och arbetsfördelning för att bidra med kunskap i den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Behandlingsmöjligheter och kompetens skiljer sig mellan akutsjukhusen

Det krävs en bred kompetens dygnet runt för att kunna omhänderta de knappt två miljoner besök som årligen sker på landets akutmottagningar. Men kompetensen och erfarenheten hos läkarna som bemannar akutmottagningarna och de beredskapsresurser som finns varierar mellan akutsjukhusen. Till exempel anger två av fem akutmottagningar att det förkommer att icke-legitimerade läkare arbetar självständigt på akutmottagningen utan att en legitimerad läkare finns på plats . Även behandlingsmöjligheterna skiljer sig mellan akutsjukhusen. Exempelvis utför knappt en femtedel av akutsjukhusen inte akuta kirurgiska operationer.

Akutsjukvårdens uppdrag och roll behöver tydliggöras

Landstingen har olika förutsättningar för det akuta omhändertagandet. Till exempel skiljer sig befolkningsmängd och avstånd till sjukhusen stort i olika delar av Sverige. Men skillnaderna mellan de olika sjukhusens uppdrag och roll i dagens akutsjukvårdssystem är inte heller tillräckligt transparenta. Det är därför viktigt att landstingen tydliggör hur det akuta omhändertagandet ska säkerställas för befolkningen, oavsett om det sker på akutsjukhus eller i andra delar av vården. Landstingen behöver också säkerställa kompetensnivån på akutmottagningarna.

Dela sidan