Omslagsbild av rapporten "Förberedd och sedd – Förutsättningar vid övergången från barn- till vuxensjukvård"

Förberedd och sedd

Tack vare medicinska framsteg är det allt fler barn och unga med långvariga sjukdomar och tillstånd som överlever till vuxen ålder. Det innebär också att antalet unga personer som går över från barn- till vuxensjukvård blir allt fler. Samtidigt påtalar patientföreningar och sjukvårdspersonal att det finns problem och risker vid övergångar i vården, som försämrad hälsa, ökat nyttjande av akut sjukvård och risk för ökad dödlighet. Genom ökad kunskap och synliggörande av vad berörda unga själva upplever som viktigt vill vi utveckla och förbättra övergångsprocessen.

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

  • Rapport: Förberedd och sedd
  • Artikel­nummer: Rapport 2019:6

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

  • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

För tillfället längre hanteringstid för rapporter

För tillfället kan det ta längre tid än normalt för oss att hantera och leverera rapportbeställningar. Alla rapporter finns även att läsa och ladda ner som pdf. Tack för tålamodet och för visat intresse för våra rapporter!

 

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Övergångsprocessen behöver individanpassas och utvärderas

Unga är sällan tillräckligt informerade och förberedda på vad övergången från barn- till vuxensjukvård kommer att innebära för dem. Processen för övergångar behöver därför komma igång i tid och anpassas till de ungas individuella behov. Förutsättningarna för utvärdering och uppföljning behöver också förbättras. Det finns ett fåtal strukturerade program för övergångar som tillämpas idag men dessa saknar vetenskapligt stöd.

Landstingen behöver arbeta systematiskt och målinriktat

Vår analys visar att landstingen behöver arbeta systematisk och målinriktat med att göra nödvändiga förbättringar i hälso- och sjukvårdens övergångsprocesser. Ansvarsfördelningen vid övergångar behöver förtydligas. Berörda verksamheter behöver ta till sig beprövad erfarenhet från lokal nivå samt nationell och internationell forskning på området. Regeringen och landstingen behöver också skapa bättre förutsättningar för den i dagsläget bristfälliga nationella uppföljningen, utvärderingen och forskningen.

Dela sidan