Övergångsprocessen behöver individanpassas och utvärderas

Unga är sällan tillräckligt informerade och förberedda på vad övergången från barn- till vuxensjukvård kommer att innebära för dem. Processen för övergångar behöver därför komma igång i tid och anpassas till de ungas individuella behov. Förutsättningarna för utvärdering och uppföljning behöver också förbättras. Det finns ett fåtal strukturerade program för övergångar som tillämpas idag men dessa saknar vetenskapligt stöd.

Landstingen behöver arbeta systematiskt och målinriktat

Vår analys visar att landstingen behöver arbeta systematisk och målinriktat med att göra nödvändiga förbättringar i hälso- och sjukvårdens övergångsprocesser. Ansvarsfördelningen vid övergångar behöver förtydligas. Berörda verksamheter behöver ta till sig beprövad erfarenhet från lokal nivå samt nationell och internationell forskning på området. Regeringen och landstingen behöver också skapa bättre förutsättningar för den i dagsläget bristfälliga nationella uppföljningen, utvärderingen och forskningen.