Omslagsbild av rapporten "Förberedd och sedd – Förutsättningar vid övergången från barn- till vuxensjukvård"

Förberedd och sedd

Tack vare medicinska framsteg är det allt fler barn och unga med långvariga sjukdomar och tillstånd som överlever till vuxen ålder. Det innebär också att antalet unga personer som går över från barn- till vuxensjukvård blir allt fler. Samtidigt påtalar patientföreningar och sjukvårdspersonal att det finns problem och risker vid övergångar i vården, som försämrad hälsa, ökat nyttjande av akut sjukvård och risk för ökad dödlighet. Genom ökad kunskap och synliggörande av vad berörda unga själva upplever som viktigt vill vi utveckla och förbättra övergångsprocessen.

Övergångsprocessen behöver individanpassas och utvärderas

Unga är sällan tillräckligt informerade och förberedda på vad övergången från barn- till vuxensjukvård kommer att innebära för dem. Processen för övergångar behöver därför komma igång i tid och anpassas till de ungas individuella behov. Förutsättningarna för utvärdering och uppföljning behöver också förbättras. Det finns ett fåtal strukturerade program för övergångar som tillämpas idag men dessa saknar vetenskapligt stöd.

Landstingen behöver arbeta systematiskt och målinriktat

Vår analys visar att landstingen behöver arbeta systematisk och målinriktat med att göra nödvändiga förbättringar i hälso- och sjukvårdens övergångsprocesser. Ansvarsfördelningen vid övergångar behöver förtydligas. Berörda verksamheter behöver ta till sig beprövad erfarenhet från lokal nivå samt nationell och internationell forskning på området. Regeringen och landstingen behöver också skapa bättre förutsättningar för den i dagsläget bristfälliga nationella uppföljningen, utvärderingen och forskningen.

Dela sidan