Resultaten i korthet

Vår analys visar att det krävs ett systematiskt jämlikhetsfokus för att det förebyggande arbetet ska bidra till ändrade levnadsvanor hos olika grupper i lika stor utsträckning. Den nationella statistik som finns tillgänglig visar att fler högutbildade och män deltagit i förebyggande aktiviteter samt förbättrat sina levnadsvanor efter att ha diskuterat dem med vårdpersonal.

Landstingen betonar vikten av minskade hälsoklyftor i sin övergripande styrning, men bara en tredjedel lyfter jämlikhet eller minskade hälsoklyftor som ett mål för primärvårdens förebyggande arbete. Ungefär samma andel ger en särskild ersättning för att öka jämlikheten genom förebyggande arbete.

Rekommendationer i korthet

  • Regeringen bör vidta åtgärder för att stärka kunskapsstödet om hur det förebyggande arbetet kan anpassas för att bli mer jämlikt.
  • Landstingen bör arbeta mer systematiskt för att både nå rätt personer med hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete och för att anpassa insatserna efter olika grupper.
  • Landstingen bör satsa på stödinsatser och informationsutbyte mellan såväl landsting som vårdcentraler om framgångsrika sätt att öka det förebyggande arbetets jämlikhet.
  • Landstingen bör ge hälso- och sjukvårdspersonalen möjligheter att utveckla sin kompetens i förebyggande arbete.
  • Primärvården bör förstärka samarbetet med andra aktörer som arbetar förebyggande, exempelvis skolan och socialtjänsten.
  • Landstingens styrning mot ett mer jämlikt förebyggande arbete i hälso- och sjukvården bör ta fasta på tydligare krav och uppföljning.