Omslag hand som sträcks ut

Förnuft och känsla

En förutsättning för ett väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem är att befolkningen har ett stort förtroende för vården. I rapporten beskriver vi förtroendets nuläge och utveckling och förtroendets betydelse för hälso- och sjukvårdssystemet och individen. Vi identifierar också ett antal faktorer inom och utom hälso- och sjukvården som har betydelse för att forma förtroendet.

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

  • Rapport: Förnuft och känsla
  • Artikel­nummer: Rapport 2018:4

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

  • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

För tillfället längre hanteringstid för rapporter

För tillfället kan det ta längre tid än normalt för oss att hantera och leverera rapportbeställningar. Alla rapporter finns även att läsa och ladda ner som pdf. Tack för tålamodet och för visat intresse för våra rapporter!

 

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Resultaten i korthet

Det generella förtroendet för sjukvården är stort och på nationell nivå ser vi ingen långsiktig trend mot vare sig ökat eller minskat förtroende under de senaste 20 åren. Däremot är det stora skillnader mellan landstingen. Vi ser ett samband mellan graden av förtroende och olika sätt att agera i hälso- och sjukvården. Personer med litet förtroende för vården är till exempel mer benägna att undvika vård och avstå från behandling.

Sjukhusen har större förtroende än vårdcentralerna. Vi ser också att befolkningen har ett mycket stort förtroende för vårdpersonalen medan förtroendet för hälso- och sjukvårdssystemet och beslutsfattare är mindre.

Våra analyser visar att den uppfattning och erfarenhet individen har av personalens bemötande och kompetens, tillgängligheten till vården, kontinuiteten samt vårdens styrning, ledning och resurser är särskilt viktiga för att bestämma förtroendet. Förtroendet påverkas också av faktorer utom vårdens kontroll, till exempel samhällsutvecklingen och individuella attityder och egenskaper.

Rekommendationer i korthet

  • Det finns inga genvägar till ett stort förtroende. Det behövs ett långsiktigt arbete med de faktorer i vården som är viktiga för förtroendet. Förtroendeperspektivet bör finnas med i reformer och utvecklingsarbete.
  • Alla landsting bör följa och analysera hur förtroendet utvecklas och hur det kan stärkas respektive upprätthållas.
  • En sammanhållen nationell  uppföljning  av  befolkningens  attityder  till  hälso-  och  sjukvården kan skapa bättre förutsättningar för att utveckla vården ur ett patient- och medborgarperspektiv.

Ladda ner bilagor

LADDA NER

Bilaga

Dela sidan