Personcentrering innebär att utgå från individens behov och resurser

För att göra vården mer personcentrerad behövs ett mer systematiskt utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet – allt från vårdens medarbetare som möter patienter, till deras chefer och till högsta ledningar i landsting och regioner. Det behövs också ett perspektivskifte där vi går från att se patienten som en mottagare till en medskapare, från en fragmentisering av vården till ett helhetsperspektiv och från färdiga lösningar till mer individanpassning.

Syftet med rapporten är att vägleda och inspirera

Syftet med den här rapporten är att vägleda och inspirera beslutsfattare, vårdpersonal och patientföreträdare i arbetet med att skapa en mer personcentrerad vård.

Internationell forskning ligger till grund för rapporten

Rapporten baseras till stor del på internationell forskning om fungerande sätt att öka personcentreringen.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har varit delaktiga i att ta fram en rapport om personcentrering i samarbete med European Observatory on Health Systems and Policies, en organisation under WHO.

Rapporten undersöker bland annat personcentrering i vården ur olika perspektiv: patientens eller brukarens, vårdgivarens och medborgarens. I rapporten beskrivs också forskningsläget inom ett antal strategier som kan bidra till ökad personcentrering, exempelvis delat beslutsfattande, stöd för egenvård, patientinvolvering i vårdens utformning och uppföljning av personcentrering.

Rapporten Achieving Person-Centred Health Systems: Evidence, Strategies and Challenges (2020) finns att läsa och ladda ner på European Observatory on Health Systems and Policies webbplats.

Seminarium om personcentrering

År 2018 höll Myndigheten av vård- och omsorgsanalys ett seminarium om personcentrering inom vården.

Seminariet finns inspelat: Till inspelningen av seminariet Omställning pågår – så skapas en personcentrerad hälso- och sjukvård på alla nivåer