Omslag rapport 2019-5

Gränslösa möjligheter, gränslösa utmaningar?

Patienter och vårdpersonal uttrycker att många av de behov av digitala stöd som funnits under lång tid fortfarande kvarstår, trots att målbilden och ambitionen med styrningen för e-hälsoutvecklingen länge varit en nationellt sammanhållen vårdinformationsmiljö. Vi har analyserat vilka behov av digitala stöd personal och patienter i cancervården har, och vad styrande aktörer på olika nivåer gör och borde göra för att dessa behov ska tillgodoses.

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

  • Rapport: Gränslösa möjligheter, gränslösa utmaningar?
  • Artikel­nummer: Rapport 2019:5

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

  • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

För tillfället längre hanteringstid för rapporter

För tillfället kan det ta längre tid än normalt för oss att hantera och leverera rapportbeställningar. Alla rapporter finns även att läsa och ladda ner som pdf. Tack för tålamodet och för visat intresse för våra rapporter!

 

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Samordnad digitalisering kan bidra till sammanhängande vårdprocesser

Patienter och personal i cancervården har behov av digitala stöd som huvudsakligen handlar om tillgång till grundläggande informationsstöd, snarare än avancerad teknologi och artificiell intelligens (AI). De behov som uttrycks är dessutom generella och inte diagnosspecifikt kopplade till cancervården. På en övergripande nivå vill både patienter och vårdpersonal att digitala stöd ska bidra till att göra vården mer sammanhängande.

Vi menar att en nationellt sammanhållen vårdinformationsmiljö kan bidra till att samordna sjukvårdsorganisationer och därmed ge bättre sammanhängande vårdprocesser – med patienten i centrum.

E-hälsoutvecklingen behöver övergå från samverkan till samordnande styrning

Styrningen av, och ansvaret för, utvecklingen på e-hälsoområdet är spridd mellan flera sektorer och aktörer på statlig, samregional och regional nivå. I dag genomförs flera insatser för att hantera befintliga utmaningar inom teknisk utveckling, överföring av vårdinformation mellan olika system, och införande och användning av digitala stöd i vården. Men trots att det råder konsensus om att den digitala utvecklingen måste vara mer enhetlig nationellt och trots att det finns strukturer för samverkan, förefaller många insatser ske parallellt och utan samordning.

Vi menar att det är dags att skifta inriktning och fokusera mer på samordnande styrning än samverkan. Det kan till exempel behövas lagstiftning, riktlinjer och nationella standarder för att skapa bättre förutsättningar för samordnad utveckling och samtidig värna patientens integritet och säkerhet.

Dela sidan