Samordnad digitalisering kan bidra till sammanhängande vårdprocesser

Patienter och personal i cancervården har behov av digitala stöd som huvudsakligen handlar om tillgång till grundläggande informationsstöd, snarare än avancerad teknologi och artificiell intelligens (AI). De behov som uttrycks är dessutom generella och inte diagnosspecifikt kopplade till cancervården. På en övergripande nivå vill både patienter och vårdpersonal att digitala stöd ska bidra till att göra vården mer sammanhängande.

Vi menar att en nationellt sammanhållen vårdinformationsmiljö kan bidra till att samordna sjukvårdsorganisationer och därmed ge bättre sammanhängande vårdprocesser – med patienten i centrum.

E-hälsoutvecklingen behöver övergå från samverkan till samordnande styrning

Styrningen av, och ansvaret för, utvecklingen på e-hälsoområdet är spridd mellan flera sektorer och aktörer på statlig, samregional och regional nivå. I dag genomförs flera insatser för att hantera befintliga utmaningar inom teknisk utveckling, överföring av vårdinformation mellan olika system, och införande och användning av digitala stöd i vården. Men trots att det råder konsensus om att den digitala utvecklingen måste vara mer enhetlig nationellt och trots att det finns strukturer för samverkan, förefaller många insatser ske parallellt och utan samordning.

Vi menar att det är dags att skifta inriktning och fokusera mer på samordnande styrning än samverkan. Det kan till exempel behövas lagstiftning, riktlinjer och nationella standarder för att skapa bättre förutsättningar för samordnad utveckling och samtidig värna patientens integritet och säkerhet.