Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har sammanställt kunskap om riktade statsbidrag till hälso- och sjukvård och socialtjänst från våra egna rapporter.

Våra slutsatser är följande:

  • De riktade statsbidragen har ökat i omfattning, trots ambitioner om att minska dem.
  • Användningen av riktade statsbidrag brister när det gäller förberedande analys och prioritering, långsiktighet i genomförandet samt förutsättningarna för uppföljning. Det innebär att bidragen riskerar att inte leda till långsiktig utveckling.

Vi ger tre rekommendationer:

  • Regeringen behöver förbereda de riktade statsbidragen genom ökad analys och dialog om utvecklingsbehoven och med ökad involvering av de som berörs av satsningarna.
  • Regeringen behöver genomföra de riktade statsbidragen med större framförhållning, samordning och hänsyn till förutsättningarna för långsiktighet.
  • Regeringen behöver stärka förutsättningarna för uppföljning och lärande av de riktade statsbidragen.

Läs mer

Läs

publikationen