Förslag på uppföljningsramverk

Vår avrapportering består av två delar. I del 1 redogör vi bland annat för angreppssätt och utgångspunkter. Vi ger förslag på ett uppföljningsramverk och ett urval indikatorer, med fokus på områden som är viktiga att följa ur ett patientperspektiv. I del 2 presenterar vi en resultatredovisning för de områden, indikatorer och förslag på analyser som vi föreslår ska ingå i uppföljningen.

Ett viktigt första steg

Målet med det förslag vi lämnar är att det på sikt ska ge regeringen en överskådlig, systematisk och regelbundet återkommande uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och jämlikhet. Vi ser uppdraget som ett viktigt första steg i utvecklandet av en ändamålsenlig och förbättrad nationell uppföljning.