Resultaten i korthet

I rapporten redovisar vi intervjuer med patient- och brukarföreträdare, som visar att områden som rör hälsa, relationer och andra sociala och psykosociala faktorer är viktiga resultat ur ett patient- och brukarperspektiv. Samtidigt visar analysen att hälso- och sjukvården är bra på att följa upp och dokumentera resultat, men att man inte följer upp patienternas samlade livssituation. Inom socialtjänsten är förutsättningarna för uppföljning sämre – den tid, kunskap och kompetens som behövs saknas i större utsträckning och såväl IT-system som lagstiftning medför vissa begränsningar för att genomföra en systematisk uppföljning.

Vår övergripande rekommendation

En övergripande rekommendation är att Rådet för styrning med kunskap tar initiativ till en struktur för en gemensam uppföljning av resultat inom missbruks- och beroendevården – en struktur som förtydligar vad som ska följas upp, vem som ska göra det, när det ska göras och på vilket sätt. En sådan struktur kan förbättra kunskapen och överblicken när det gäller en på många sätt utsatt grupp, och ligga till grund för prioriteringar, förbättringsarbete, forskning och utveckling.