Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har utifrån ett regeringsuppdrag kartlagt och analyserat konsekvenser, såväl möjliga risker som möjliga nyttor, av privata sjukvårdsförsäkringar. I den här rapporten redovisar vi vårt arbete. Vissa konsekvenser rör personer på individnivå och andra rör hälso- och sjukvården på systemnivå. Vi belyser även vissa konsekvenser för samhället i övrigt. På det sättet vill vi bidra med ett kunskapsunderlag i en angelägen fråga.

Våra huvudsakliga slutsatser är följande:

 • Personer med sjukvårdsförsäkringar får vård snabbare, sannolikt utan att det finns skillnader i medicinska behov.
 • Det är svårt att entydigt visa hur patienter i den offentligt finansierade vården påverkas av privata sjukvårdsförsäkringar.
 • Försäkringarna skapar förutsättningar för en ökad individanpassning men också en ökad ojämlikhet.
 • Det är osäkert hur befolkningens förtroende och vilja att betala skatt kan påverkas på sikt.
 • I många fall saknas det förutsättningar för att följa upp och analysera konsekvenser av privata sjukvårdsförsäkringar.

Vi lämnar följande rekommendationer:

 • Regeringen bör säkerställa en ökad transparens genom bättre uppföljningsmöjligheter och kunskap.
  • Regeringen bör ge en lämplig aktör i uppgift att se över möjligheterna att på nationell nivå samla in och sammanställa uppgifter om hur hälso- och sjukvården finansieras.
  • Regeringen bör verka för att stärka oberoende forskning om de privata sjukvårdsförsäkringarnas faktiska påverkan på den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.
  • Regeringen bör utifrån slutsatserna från Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) pågående förstudie om medicinska revisioner på området ta ställning till hur arbetet bör tas vidare på ett ändamålsenligt sätt.
 • Regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att göra en internationell utblick kring utvecklingen av privata sjukvårdsförsäkringar.
 • Huvudmännen bör se över sin uppföljning av privata vårdgivare.