Våra resultat visar att det finns utmaningar framöver. För hälso- och sjukvården är utmaningen främst att det behövs effektiviseringar för att skapa utrymme för fortsatta ambitionshöjningar. För äldreomsorgen är utmaningen ett ökat behov som kommer när befolkningen blir äldre, vilket betyder att ekonomiska resurser behöver frigöras i form av effektiviseringar, för att inte skatter och avgifter ska behöva öka. Dessutom finns ett behov av mer personal om inte arbetssätten effektiviseras i relativt stor utsträckning.

Vi vill särskilt lyfta fram följande resultat:

 • En stor del av befolkningen förväntar sig att hälso- och sjukvården fortsätter att utvecklas genom fortsatta ambitionshöjningar som att introducera nya behandlingar och ny medicinsk teknik.
 • Fyra av fem förväntar sig att äldreomsorgen år 2040 tillgodoser den äldre befolkningens behov i större eller åtminstone i lika stor utsträckning som i dag.
 • Våra framskrivningar visar att äldreomsorgen behöver effektiviseringar motsvarande ett resurstillskott på 75 miljarder kronor till 2040 för att behålla dagens omfattning av det offentliga åtagandet, vilket vore en ökning av äldreomsorgens andel av BNP från 2,7 till 3,6 procent.
 • Många av kommunerna bedömer att de själva inte klarar finansieringen av äldreomsorgen till år 2040, med dagens finansieringsmodell och ekonomiska utveckling.
 • Nästan alla regioner bedömer att hälso- och sjukvården kommer kunna tillgodose befolkningens samlade vårdbehov år 2040 i åtminstone samma utsträckning som idag.
 • Var fjärde av ekonomins tillkommande helårsarbete behövs i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen fram till 2040, vilket för äldreomsorgen innebär runt 70 000 helårsarbeten eller 91 000 sysselsatta.
 • Strategiskt förändringsarbete kan bidra till kostnadsbesparande effektiviseringar men också till kostnadsökningar. Däremot är strategier för förebyggande arbete, välgrundade prioriteringar och utvecklad kompetensmix sällan kostnadsdrivande.

Vi kommer fram till följande slutsatser:

 • Sammantaget kan dagens omfattning av det offentliga åtagandet behållas, men för fortsatt ambitionshöjning krävs effektiviseringar.
 • För att behålla dagens omfattning av åtagandet krävs sannolikt mindre personalintensiva arbetssätt, särskilt inom äldreomsorgen.
 • Befolkningen förväntar sig att omfattningen av det offentliga åtagandet i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen växer, eller åtminstone behålls som idag.
 • Regionerna bedömer att dagens omfattning av åtagandet i hälso- och sjukvården kan behållas genom att använda resurserna effektivare.
 • Kommunerna bedömer att det finns flera stora utmaningar med att behålla dagens omfattning av åtagandet inom äldreomsorgen.
 • Många strategier kan ge kostnadsbesparande effektiviseringar men också bidra till ambitionshöjningar.

Vi ger tre medskick för fortsatta diskussioner:

 • Det behövs en fortsatt diskussion om omfattningen av det framtida offentliga åtagandet i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.
 • Det behöver tydliggöras hur olika reformer kan bidra till kostnadsbesparande effektiviseringar och hur de påverkar det offentliga åtagandet.
 • Det behövs fler studier och fortsatt metodutveckling för att bättre förstå framtida utmaningar med kompetensförsörjningen.

Läs mer i nyheten från den 13 juni 2024: Åtgärder krävs för att möta befolkningens framtida behov och förväntningar på hälso- och sjukvård och äldreomsorg


 

Läs

publikationen

Save the date! Frukostseminarium den 23 september

Hur kan Sveriges hälso- och sjukvård och äldreomsorg möta framtidens utmaningar med en åldrande och växande befolkning? Och hur har den ökade centraliserade styrningen i våra nordiska grannländer påverkat hälso- och sjukvårdens struktur och centrala mål?

Den 23 september bjuder vi in till ett seminarium där vi diskuterar dessa frågor med utgångspunkt i rapporten ”Redo för framtiden?” och ”Strukturreformer inom hälso- och sjukvården i Norge, Danmark och Finland” som publiceras den 4 september.
Läs mer om seminariet.