Jämlikhet är centralt i svensk sjukvård, även när det gäller vaccinationer. Regeringen har angett att en hög och jämlik vaccinationstäckning är mål för vaccinationsarbetet mot covid-19. För att nå målet behöver insatserna anpassas efter förutsättningarna hos olika individer eller grupper. I den här rapporten beskriver vi insatser som regioner vidtagit för att nå ut till grupper som har eller riskerar att få en låg vaccinationstäckning.

Vi kommer fram till två övergripande slutsatser:

  • Det finns förbättringspotential i regionernas arbete med riktade vaccinationsinsatser.
  • Den nationella styrningen har inneburit utmaningar för regionerna.

Våra rekommendationer syftar främst till att ge inspel till hur strukturerna kan rustas för kommande kriser med bäring på vården och omsorgen. Samtidigt kan våra rekommendationer ses som medskick till hur folkhälsoarbetet generellt kan utvecklas, framför allt för att bli mer träffsäkert i förhållande till svårnådda eller utsatta grupper.

Vi lämnar följande rekommendationer:

  • Regionerna bör förbättra sitt arbete med att identifiera hinder och drivkrafter för vaccination och annan vård i sin befolkning.
  • Regionerna bör förbättra sitt arbete med systematisk uppföljning och utvärdering av riktade insatser vid fortsatt vaccination mot covid-19 och andra riktade vaccinationsinsatser.
  • Regionerna bör tillvarata erfarenheterna från vaccinationsprocessen och använda lärdomar även i andra delar av hälso- och sjukvårdens arbete.
  • Regeringen bör tydliggöra ansvars- och rollfördelningen mellan myndigheter och mellan den nationella och regionala nivån för att skapa bättre förutsättningar för framtida vaccinationsarbete.

Läs

publikationen