Rapporten i korthet

Studien visar bland annat att cirka en miljon patienter och brukare har komplexa samordningsbehov och samtidigt små förutsättningar att vara delaktig i samordningen av sin vård och omsorg.

I rapporten presenterar vi också

  • en beskrivning av vad det innebär ur ett patient- och brukarperspektiv när vården och omsorgen är samordnad
  • ett ramverk för att beskriva olika gruppers behov av samordning, där hänsyn tas till personens förmåga att vara medskapande i samordningen
  • en uppskattning av storlek och resursförbrukning för de grupper som ingår i ramverket
  • en diskussion av de huvudsakliga utmaningar som vi ser för att uppnå en mer samordnad vård och omsorg.