sjukhuskorridor

Sponsring med eftertanke?

Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att kartlägga omfattningen, formerna och konsekvenserna av sponsring i offentligt finansierad hälso- och sjukvård. I uppdraget ingick också att analysera sponsringen utifrån relevanta lagar och regler. Kartläggningen visar att det krävs både ökad kunskap och transparens för att undvika riskerna och ta vara på möjligheterna med sponsring.

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

  • Rapport: Sponsring med eftertanke?
  • Artikel­nummer: Rapport 2018:7

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

  • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

För tillfället längre hanteringstid för rapporter

För tillfället kan det ta längre tid än normalt för oss att hantera och leverera rapportbeställningar. Alla rapporter finns även att läsa och ladda ner som pdf. Tack för tålamodet och för visat intresse för våra rapporter!

 

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Sponsringen uppfattas som marginell i dag, men kan öka i andra former

Sponsringen av vårdverksamheterna uppfattas som marginell, och har minskat sedan början av 2000-talet. Den vanligaste formen är utbildningar och lunchföredrag. Sponsringen förväntas  inte öka i sin nuvarande form, men kan ta andra former framöver, bland annat till följd av kunskaps- och teknikutvecklingen i hälso- och sjukvården.

Det krävs ökad kunskap och transparens för att undvika riskerna och ta vara på möjligheterna

Det behövs en ökad medvetenhet hos samtliga parter om behovet, fördelarna och riskerna med sponsring. Otydlighet och okunskap om vad som är tillåtet ökar inte bara risken att göra fel – den riskerar också hämma kunskapsutbytet mellan de olika aktörerna och innovationskraften i vården. Det är också viktigt med öppenhet och transparens om förekomsten av sponsring för att inte äventyra patienters och allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården och vårdpersonalen.

Dela sidan