Sponsringen uppfattas som marginell i dag, men kan öka i andra former

Sponsringen av vårdverksamheterna uppfattas som marginell, och har minskat sedan början av 2000-talet. Den vanligaste formen är utbildningar och lunchföredrag. Sponsringen förväntas  inte öka i sin nuvarande form, men kan ta andra former framöver, bland annat till följd av kunskaps- och teknikutvecklingen i hälso- och sjukvården.

Det krävs ökad kunskap och transparens för att undvika riskerna och ta vara på möjligheterna

Det behövs en ökad medvetenhet hos samtliga parter om behovet, fördelarna och riskerna med sponsring. Otydlighet och okunskap om vad som är tillåtet ökar inte bara risken att göra fel – den riskerar också hämma kunskapsutbytet mellan de olika aktörerna och innovationskraften i vården. Det är också viktigt med öppenhet och transparens om förekomsten av sponsring för att inte äventyra patienters och allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården och vårdpersonalen.