Omslagsbild

Styra mot horisonten

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

 • Rapport: Styra mot horisonten
 • Artikel­nummer: Rapport 2020:7

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

 • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

För tillfället längre hanteringstid för rapporter

För tillfället kan det ta längre tid än normalt för oss att hantera och leverera rapportbeställningar. Alla rapporter finns även att läsa och ladda ner som pdf. Tack för tålamodet och för visat intresse för våra rapporter!

 

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

Att vård ska ges efter behov återspeglas inte tydligt i den politiska styrningen och vid beslut om fördelningen av resurser mellan olika sjukdomsgrupper. Kunskapen om behoven och hur väl de tillgodoses behöver förbättras. Även den nationella statistiken och uppföljningen behöver tydligare belysa principen om vård efter behov.

Vård efter behov och på lika villkor är centrala utgångspunkter för den svenska hälso- och sjukvården. Med allt fler äldre, fler personer med kroniska sjukdomar och en snabb medicinsk utveckling kommer prioriteringar mellan sjukdomsgrupper att bli allt mer centralt för beslutsfattare. Riksdagen har beslutat om en etisk plattform och allmänna riktlinjer för prioriteringar i vården. I den här rapporten belyser vi hur vård efter behov mellan sjukdomsgrupper kommer till uttryck i den övergripande styrningen av hälso- och sjukvården.

Våra slutsatser är följande:

 • Principen om vård efter behov ställer höga krav på politiker. För att kunna sträva efter vård efter behov mellan sjukdomsgrupper krävs att politikerna, som ansvarar för horisontella prioriteringar, omsätter den etiska plattformen i praktisk styrning och bevakar befolkningens behov och i vilken utsträckning behoven tillgodoses.
 • Vård efter behov mellan sjukdomsgrupper genomsyrar inte den övergripande styrningen. Inom regionerna är vård efter behov mellan sjukdomsgrupper ett undanskymt mål i praktiken, och de statliga styrmedel som vi har undersökt genomsyras inte heller av den principen.
 • En förutsättning för att kunna styra resursfördelningen efter behov är att det finns underlag som en sådan styrning kan utgå från. Men de underlag som i dagsläget används i styrningen på både statlig och regional nivå brister. De saknar i stor utsträckning information som kan vägleda beslutsfattare om var de största behoven finns och i vilken grad de tillgodoses i dag.

Vi rekommenderar:

 • Regeringen bör förstärka det horisontella behovsperspektivet i sin styrning.
 • Regeringen bör verka för att den nationella uppföljningen i större utsträckning belyser vård efter behov.
 • Regeringen bör initiera en översyn av behovet av förbättrat kunskapsstöd om vård efter behov.
 • Regeringen bör överväga om det finns behov av en översyn av den etiska plattformen.
 • Regionerna bör utveckla arbetet med att styra resurserna efter behov.

Ladda ner presentationen som pdf.

Dela sidan