Vård efter behov och på lika villkor är centrala utgångspunkter för den svenska hälso- och sjukvården. Med allt fler äldre, fler personer med kroniska sjukdomar och en snabb medicinsk utveckling kommer prioriteringar mellan sjukdomsgrupper att bli allt mer centralt för beslutsfattare. Riksdagen har beslutat om en etisk plattform och allmänna riktlinjer för prioriteringar i vården. I den här rapporten belyser vi hur vård efter behov mellan sjukdomsgrupper kommer till uttryck i den övergripande styrningen av hälso- och sjukvården.

Våra slutsatser är följande:

  • Principen om vård efter behov ställer höga krav på politiker. För att kunna sträva efter vård efter behov mellan sjukdomsgrupper krävs att politikerna, som ansvarar för horisontella prioriteringar, omsätter den etiska plattformen i praktisk styrning och bevakar befolkningens behov och i vilken utsträckning behoven tillgodoses.
  • Vård efter behov mellan sjukdomsgrupper genomsyrar inte den övergripande styrningen. Inom regionerna är vård efter behov mellan sjukdomsgrupper ett undanskymt mål i praktiken, och de statliga styrmedel som vi har undersökt genomsyras inte heller av den principen.
  • En förutsättning för att kunna styra resursfördelningen efter behov är att det finns underlag som en sådan styrning kan utgå från. Men de underlag som i dagsläget används i styrningen på både statlig och regional nivå brister. De saknar i stor utsträckning information som kan vägleda beslutsfattare om var de största behoven finns och i vilken grad de tillgodoses i dag.

Vi rekommenderar:

  • Regeringen bör förstärka det horisontella behovsperspektivet i sin styrning.
  • Regeringen bör verka för att den nationella uppföljningen i större utsträckning belyser vård efter behov.
  • Regeringen bör initiera en översyn av behovet av förbättrat kunskapsstöd om vård efter behov.
  • Regeringen bör överväga om det finns behov av en översyn av den etiska plattformen.
  • Regionerna bör utveckla arbetet med att styra resurserna efter behov.

Webbpresentation som sammanfattar rapporten

Ladda ner presentationen som pdf.