Rapporten visar att tandvårdsstöden inte når ut till äldre i tillräcklig omfattning. Vi bedömer att endast tre av tio äldre i målgruppen tog del av särskilt tandvårdsbidrag 2014. För tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning var det endast två av tio äldre i målgruppen som tog del av stödet 2013. Den nödvändiga tandvården användes av ungefär fyra av tio äldre i målgruppen 2013. Stöden når ut sämre bland äldre som bor kvar hemma, jämfört med bland äldre som bor på särskilt boende. Det finns också variationer mellan landstingen i hur väl stöden når ut.

Vi har identifierat ett antal orsaker och utmaningar till tandvårdsstödens bristande genomslag:

Kunskapen om stöden är låg hos både patienter och vårdgivare. Tandvårdsstöden är komplexa och det är svårt för patienter och vårdgivare att förstå hur de fungerar. Flera aktörer har ansvar för att informera om stöden, men informationsansvaret uppfattas som otydligt.

Processen för att beviljas stöd är omständlig och kräver samverkan mellan flera aktörer. Både tandvården, hälso- och sjukvården och kommunernas socialtjänst är involverade i stödens genomförande. Förutsättningarna för samverkan är dock bristfälliga och ansvarsfördelningen är otydlig.

Kriterierna för berättigande till två av stöden uppfattas som otydliga. Det bidrar till variationer i tolkningen över landet, vilket framför allt drabbar äldre som bor kvar hemma.

Brister i upphandlingarnas utformning medför patientsäkerhetsrisker och gör att äldre som bor kvar hemma nås av stöd i lägre utsträckning. Den uppsökande verksamheten upphandlas. Det förekommer att underfinansierade anbud antas, vilket ökar risken för att verksamheten fokuseras till särskilda boenden samt att aktörerna kompenserar för en begränsad ersättning genom att bedriva en mer omfattande nödvändig tandvård än vad som är medicinskt och etiskt motiverat.

I rapporten lämnas ett antal rekommendationer på både kort och lång sikt, som kan bidra till att tandvårdsstöden utvecklas. På kort sikt handlar det bland annat om åtgärder för att öka kännedomen om tandvårdsstöden och om att ta fram nationella styrdokument för att öka jämlikheten i hur stöden erbjuds äldre. Vi föreslår också att regeringen tillsätter en utredning som får i uppdrag att belysa hur tandvårdsstöden kan förenklas och hur tandvården kan stärkas inom kommunernas äldreomsorg respektive hälso- och sjukvården.