Covid-19-pandemin har lett till stora samhällsutmaningar. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen analyserat vilka konsekvenser som pandemin fått hittills och vilka konsekvenser som kan väntas på ett års sikt för verksamheter inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Rapporten är i första hand ett underlag för regeringen i det fortsatta arbetet, men syftar också till att bidra till det samlade lärandet om pandemins konsekvenser för det svenska samhället.

Våra viktigaste slutsatser:

  • Arbetsformerna har behövt ändras under pandemin, men det har gjorts på olika sätt i olika kommuner. Många har arbetat hemifrån, begränsat fysiska möten och hembesök och i stället övergått till att ha möten på telefon, via video eller utomhus. Digitaliseringen har kommit långt på kort tid.
  • Konsekvenserna blev fram till och med oktober mindre än befarat, vad gäller både inflödet av ärenden och verksamhetspåverkan. Men det finns en oro för ökade mörkertal och minskat stödsökande och vissa beskriver en försämrad samordning och förlängda processer.
  • Till viss del har de nya mötesformerna medfört förbättringar. Men distansen utgör också en risk för minskad kvalitet i det sociala arbetet och upplevs inte långsiktigt hållbar för alla. För att undvika en kvalitetsförsämring behövs flexibilitet och möjlighet att erbjuda både digitala och säkra fysiska möten.
  • Pandemin kommer sannolikt att leda till ett ökat behov av stöd från socialtjänsten, särskilt i grupper och områden som redan är utsatta. Risken för allvarlig påverkan på socialtjänstens förmåga att möta akuta behov bedömer vi som liten på kort sikt, men det behöver finnas en beredskap för hur ökade behov ska hanteras och förebyggas.

Vi lämnar följande rekommendationer:

  • Kommunerna bör säkerställa att anpassningarna till pandemin är långsiktigt hållbara och utgår från individens behov.
  • Kommunerna bör planera för en ökad utsatthet och arbeta förebyggande.
  • Regeringen bör ge lämpliga myndigheter i uppdrag att utveckla vägledningen till verksamheterna om lämpliga arbetssätt och prioriteringar under pandemin samt öka stödet till socialtjänsten i digitaliseringsprocessen.
  • Regeringen bör säkerställa att behoven inom individ- och familjeomsorgens verksamheter beaktas i smittskyddsarbetet på nationell nivå, till exempel vad gäller frågor om vaccin och skyddsutrustning.
  • Regeringen bör säkerställa en effektivare uppföljning av individ- och familjeomsorgen på både kort och lång sikt.