Utvärdering av klinikläkemedel

Den här promemorian är ett underlagsmaterial till vår rapport ”Värdefullt men inte fullvärdigt”, som är en utvärdering av den svenska försöksverksamheten kring hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel. Som en del av arbetet med rapporten genomfördes en internationell utblick där några andra länders arbete med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel kartlades.

Några av resultaten från den internationella utblicken redovisas i rapporten som en del av förslagen till fortsatt utveckling av den svenska processen. I den här promemorian redovisas den internationella utblicken i sin helhet.

Promemorian ger en introducerande översikt till åtta andra länders arbete med utvärdering av klinikläkemedel. Den består av kortfattade beskrivningar av ländernas processer för utvärdering av klinikläkemedel. Därefter sammanställs informationen om handläggningstider samt ländernas arbete med externa experter och patientinvolvering. Resultaten sammanfattas i fem punkter som vi anser kan bidra till den fortsatta utvecklingen av den svenska modellen:

  • Det finns flera sätt att öka patienternas delaktighet i utvärderingsprocessen
  • Den internationella utblicken kan fungera som riktmärke för vad som är rimliga handläggningstider
  • Välstrukturerade och informativa hemsidor bidrar till transparens, förutsägbarhet och förståelse för processen
  • Arbetet med externa experter kan ske på olika sätt
  • Mer internationellt samarbete skulle kunna vara en intressant utveckling

Dela sidan